☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2013 r.


Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie procedur udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Rokietnicy


Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie przyznania finasowej rekompensaty dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Rokietnica za podejmowane przez nich działania  w celu zapewnienia gotowości bojowej


Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2010 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2010 roku, w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rokietnicy


Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawiezmiany Zarządzenia nr 85/20141 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia nowych zasad gospodarowania i zarządzania odpadami komunalnymi oraz ich finansowania w Gminie Rokietnica


Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu roztrzygnięcia Plebiscytu "Sportowiec z klasą" 2013


Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej


Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


 Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia


Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20  lutego 2013 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 28 lutego 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rokietnicy


Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 marca  2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolnoriacie w zakresie wspierania i upowszechaniani kultury fizycznej


Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej  w celu opiniowania  ofert  złozonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie n realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolnoriacie w zakresie wspierania i upowszechaniani kultury fizycznej


Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia eliminacji gminnych w Konkursie "Ortograficzne potyczki"


Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica"


Zarządzenie nr 20/2013 - ANULOWANO


Zarządzenie nr 21/2013 - ANULOWANO


Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia dla Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, inspektora ds. wojskowych, oc, p.poż oraz BHP do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.


 Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku


Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica w lata 2013-2021


Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16.04.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 27/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 28/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 kwietnia 2013 roku  zmieniające Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2012 r.


Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 31/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 32/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015


Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013


Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rokietnicy


 Zarządzenie nr 35A/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rokietnicy


Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 czerwca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego


Zarządzenie nr 37/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 10 czerwca 2013 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 25 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013


Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2013-2021


Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 22 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela j. niemieckiego w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, Pani Ewy Lepszej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 22 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013


Zarządzenie nr 47/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013


Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 2 sierpnia  2013 roku w sprawie określenia procedur wykorzystywania funduszu sołeckiego w 2014 roku


Zarządzenie nr 49/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru Partnera do realizacji projektu p.t. "Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczne wyzwanie"


Zarządzenie nr 50/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego "TRAKTując rzecz OBIEKTYWnie"  pod patronatem Wójta Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 51/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 52/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 04 września 2013 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej


Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 16 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 30 września 2013 roku zmieniające Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2013 r.


Zarządzenie nr 55/2013 Wójta Gminy Rokietnica z 1 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 57/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia


Zarządzenie nr 58/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2011 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Rokietnicy


Zarządzenie nr 59/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 60/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 17 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2013 r.


Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku gminnym na terenie gminy Rokietnica


 Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw


Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2014-2021


Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy Rokietnica na rok 2014


Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 69/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 70/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia  3 grudnia 2013 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 71/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia  13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia najciekawszych prac w konkursie "Nasze Betlejem" 2013 pod patronatem Wójta Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 72/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia  16 grudnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i przekazywania środków finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 73/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2010 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 74/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w miejscowości Napachanie


Zarządzenie nr 75/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w miejscowości Sobota


Zarządzenie nr 76/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Zarządzenie nr 77/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 grudnia 2013 roku Zmieniające Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2013 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Widera Lidia
(2013-02-01 13:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-01-29 11:51:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1349635