Uchwały z 2013 roku

32. sesja - 28 stycznia 2013
XXXII/259/2013 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo, rej. ulic Topolowej i Obornickiej DZ. URZ. WOJ. 2013.1966 z dn. 04.03.2013r. link
XXXII/260/2013 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.2587 z dn. 03.04.2013r. link
XXXII/261/2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2013-2022 nd. link
XXXII/262/2013 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na finansowanie ½ etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – Filia w Suchym Lesie nd. link
XXXII/263/2013 jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności w miejscowości Rokietnica nd. link
XXXII/264/2013 podziału Gminy Rokietnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów
i siedzib obwodowych komisji wyborczych
DZ. URZ. WOJ. 2013.2934 z dn. 15.04.2013r. link
XXXII/265/2013 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2013 rok nd. link
33. sesja - 25 lutego 2013
XXXIII/266/2013 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.2588 z dn. 03.04.2013r. link
XXXIII/267/2013 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2013.2788 z dn. 09.04.2013r. link
XXXIII/268/2013 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Żydowo-Rostworowo nd. link
XXXIII/269/2013 przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica nd. link
XXXIII/270/2013 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawi opłaty za korzystanie z tych przystanków DZ. URZ. WOJ. 2013.2935 z dn. 15.04.2013r. link
XXXIII/271/2013 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 66/24 oraz 66/28 położonych w miejscowości Mrowino, będących rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
XXXIII/272/2013 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 66/41 położonej w miejscowości Mrowino, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
34. sesja - 25 marca 2013
XXXIV/273/2013 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok  DZ. URZ. WOJ. 2013.3381 z dn. 06.05.2013 link
XXXIV/274/2013 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2013-2021 nd. link
XXXIV/275/2013 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na sfinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój nd. link
XXXIV/276/2013 zmiany uchwały Nr XVI/132/2011 z 28 listopada 2011 roku w sprawie  poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów DZ. URZ. WOJ. 2013.3253 z dn. 26.04.2013 link
XXXIV/277/2013 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki nd. link
XXXIV/278/2013 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota dla działek nr 50/15, 50/16 i 51 nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XXXIV/279/2013 przekazania Miastu Poznań części zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej dla miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Rogierówko, zlokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica nd. link
XXXIV/280/2013 nieodpłatnego przejęcia działki nr 314/12 w miejscowości Mrowino nd. link
XXXIV/281/2013 nieodpłatnego przejęcia działki nr 25/12 w miejscowości Pawłowice nd. link
XXXIV/282/2013 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
XXXIV/283/2013 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
XXXIV/284/2013 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino nd. link
XXXIV/285/2013 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino nd. link
XXXIV/286/2013 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino nd. link
XXXIV/287/2013 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino nd. link
XXXIV/288/2013 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rokietnica w 2013 roku DZ. URZ. WOJ. 2013.3254 z dn. 26.04.2013 link
XXXIV/289/2013 zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
35. sesja - 29 kwietnia 2013
XXXV/290/2013 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013 nd. link
XXXV/291/2013 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica [ul. Złoty Łan] DZ. URZ. WOJ. 2013.3965 z dn. 12.06.2013 link
XXXV/292/2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej, ul. Pocztowej, ul. Dworcowej, ul. Szamotulskiej, ul. Podgórnej i ul. Rolnej DZ. URZ. WOJ. 2013.3949 z dn. 12.06.2013 link
XXXV/293/2013 przekazania Miastu Poznań części zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej dla miejscowości: Kierz, Pawłowice, Starzyny, Rogierówko, zlokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica nd. link
XXXV/294/2013 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
XXXV/295/2013 wyrażenia zgody na najem nieruchomości na czas oznaczony powyżej trzech lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Sobocie przy ul. Poznańskiej nd. link
XXXV/296/2013 zmiany uchwały Nr XXX/248/2012 z 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok nd. link
XXXV/297/2013 zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2013.3966 z dn. 12.06.2013 link
XXXV/298/2013 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 DZ. URZ. WOJ. 2013.3967 z dn. 12.06.2013 link
XXXV/299/2013 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica [ul. Marii Petras] DZ. URZ. WOJ. 2013.3827 z dn. 04.06.2013 link
36. sesja - 3 czerwca 2013
XXXVI/300/2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2012 nd. link
XXXVI/301/2013 udzielenia Wójtowi Gminy Rokietnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012 nd. link
37. sesja - 24 czerwca 2013
XXXVII/302/2013 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.4766 z dn. 31.07.2013 link
XXXVII/303/2013 zmiany Uchwały Nr XLII/301/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26  października 2009 r. w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw,  oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez   Gminę Rokietnica” DZ. URZ. WOJ. 2013.4874 z dn. 12.08.2013 link
XXXVII/304/2013 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Kobylniki nd. link
XXXVII/305/2013 przystąpienia przez Gminę Rokietnica do Partnerstwa  nd. link
38. sesja - 26 sierpnia 2013
XXXVIII/306/2013 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.5220 z dn. 17.09.2013 link
XXXVIII/307/2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2013-2021 nd. link
XXXVIII/308/2013 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki  nd. link
XXXVIII/309/2013 zmiany uchwały Nr XVI/132/2011 z 28 listopada 2011 roku w sprawie  poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów  DZ. URZ. WOJ. 2013.5210 z dn. 17.09.2013 link
XXXVIII/310/2013 zmiany uchwały nr XLII/301/2009 rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rokietnica” DZ. URZ. WOJ. 2013.5502 z dn. 07.10.2013 link
XXXVIII/311/2013 zawarcia umów dzierżawy na kolejny okres nd. link
XXXVIII/312/2013 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Mrowino nd. link
XXXVIII/313/2013 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
39. sesja - 26 września 2013
XXXIX/314/2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2013-2021 nd. link
40. sesja - 30 września 2013
XL/315/2013 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.5760 z dn. 23.10.2013 link
XL/316/2013 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Starzyny-Rogierówko nd. link
XL/317/2013 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota dla działek nr 50/15, 50/16 i 51 DZ. URZ. WOJ. 2013.6244  z dn. 12.11.2013 link
XL/318/2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek o nr 231, 232/1, 232/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 482/1, 482/2 i 483 nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2013.6308
Ogłoszony: 14.11.2013
link
XL/319/2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Trakt Napoleoński, ul. Szamotulskiej i ul. Sportowej nd. link
XL/320/2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kierskiej nd. link
XL/321/2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Kolejowej, ul. Dworcowej, ul. Szkolnej, ul. Szamotulskiej i w miejscowości Cerekwica, rej ul. Szamotulskiej do torów kolejowych nd. link
XL/322/2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej do drogi S-11 nd. link
XL/323/2013 uchylenia Uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – I etap nd. link
XL/324/2013 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – I etap nd. link
XL/325/2013 zaliczenia drogi nr 2426P do kategorii dróg gminnych DZ. URZ. WOJ. 2013.5841 z dn. 28.10.2013 link
XL/326/2013 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 46/18 i 46/24 położonych w miejscowości Krzyszkowo, będącej rozliczeniem ustalonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nd. link
XL/327/2013 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Cerekwica nd. link
XL/328/2013 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Cerekwica nd. link
XL/329/2013 wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej nd. link
XL/330/2013 określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2013.5842 z dn. 28.10.2013 link
XL/331/2013 zmiany uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XXIX/234/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2013.5843 z dn. 28.10.2013 link
41. sesja - 28 października 2013
XLI/332/2013 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.6235 z dn. 08.11.2013 link
XLI/333/2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2013-2021 nd. link
XLI/334/2013 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.6218 z dn. 08.11.2013 link
XLI/335/2013 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.6219 z dn. 08.11.2013 link
XLI/336/2013 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego DZ. URZ. WOJ. 2013.6220 z dn. 08.11.2013 link
XLI/337/2013 określenia wysokości opłaty od posiadania psów DZ. URZ. WOJ. 2013.6221 z dn. 08.11.2013 link
XLI/338/2013 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2013.6236 z dn. 08.11.2013 link
XLI/339/2013 ustalenia stawek opłaty targowej DZ. URZ. WOJ. 2013.6222 z dn. 08.11.2013 link
XLI/340/2013 zmiany uchwały Nr XVI/132/2011 z 28 listopada 2011 roku w sprawie  poboru  należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów DZ. URZ. WOJ. 2013.6223 z dn. 08.11.2013 link
XLI/341/2013 zmiany Uchwały Nr XXXIII/270/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków DZ. URZ. WOJ. 2013.6585 z dn. 25.11.2013 link
XLI/342/2013 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
42. sesja - 25 listopada 2013
XLII/343/2013 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.7544 z dn. 31.12.2013 link
XLII/344/2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2013-2021 nd. link
XLII/345/2013 zmian w Statucie sołectwa Kiekrz-Pawłowice DZ. URZ. WOJ. 2013.7467 z dn. 30.12.2013 link
XLII/346/2013 zmian w Statucie sołectwa Kobylniki DZ. URZ. WOJ. 2013.7468 z dn. 30.12.2013 link
XLII/347/2013 zmian w Statucie sołectwa Krzyszkowo DZ. URZ. WOJ. 2013.7469 z dn. 30.12.2013 link
XLII/348/2013 zmian w Statucie sołectwa Mrowino-Cerekwica DZ. URZ. WOJ. 2013.7470 z dn. 30.12.2013 link
XLII/349/2013 zmian w Statucie sołectwa Napachanie-Dalekie DZ. URZ. WOJ. 2013.7471 z dn. 30.12.2013 link
XLII/350/2013 zmian w Statucie sołectwa Przybroda DZ. URZ. WOJ. 2013.7472 z dn. 30.12.2013 link
XLII/351/2013 zmian w Statucie sołectwa Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2013.7473 z dn. 30.12.2013 link
XLII/352/2013 zmian w Statucie sołectwa Sobota-Bytkowo DZ. URZ. WOJ. 2013.7474 z dn. 30.12.2013 link
XLII/353/2013 zmian w Statucie sołectwa Starzyny-Rogierówko DZ. URZ. WOJ. 2013.7475 z dn. 30.12.2013 link
XLII/354/2013 zmian w Statucie sołectwa Żydowo-Rostworowo DZ. URZ. WOJ. 2013.7476 z dn. 30.12.2013 link
XLII/355/2013 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr ewid. 66/2, 66/5, 66/9, 66/10, 66/12, 66/13, 66/21, 66/27, 66/28, 66/29 oraz część działki nr 66/8 i 66/20 DZ. URZ. WOJ. 2014.310 z dn. 15.01.2014 link
XLII/356/2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Trakt Napoleoński DZ. URZ. WOJ. 2014.307 z dn. 15.01.2014 link
XLII/357/2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część północna DZ. URZ. WOJ. 2014.885 z dn. 10.02.2014 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2014.887
Ogłoszony: 10.02.2014 
link
XLII/358/2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w części obejmującej działki nr 846/1-846/5 położone w Kiekrzu i działki położone w rejonie ul. Zbyszka w Mrowinie nd. link
XLII/359/2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rej ul. Wierzbowej nd. link
XLII/360/2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla działki nr 14/20 nd. link
XLII/361/2013 zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Cerekwica nd. link
XLII/362/2013 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XLII/363/2013 sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Rokietnica, przy ul. Pocztowej 3 nd. link
XLII/364/2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę [AQUANET] nd. link
XLII/365/2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za zbiorowe zaopatrzenie w wodę [PUK] nd. link
XLII/366/2013 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLII/367/2013 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok nd. link
XLII/368/2013 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na lata 2014-2016 nd. link
XLII/369/2013 uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 nd. link
XLII/370/2013 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2014 nd. link
XLII/371/2013 pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego nd. link
XLII/372/2013 przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
XLII/373/2013 przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
XLII/374/2013 zmiany Uchwały Nr XLI/338/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2013.7033 z dn. 09.12.2013 link
XLII/375/2013 upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do realizacji przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo, gm. Rokietnica, Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej na Os. Spokojnym, II ETAP w Rokietnicy, Przebudowa i modernizacja poletek osadowych na stanowisko solarnego suszenia osadu ściekowego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Bytkowo, gm. Rokietnica, Budowa budynku socjalno-techniczno-biurowego nd. link
XLII/376/2013 określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym DZ. URZ. WOJ. 2013.7478 z dn. 30.12.2013 link
43. sesja - 16 grudnia 2013
XLIII/377/2013 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.7494 z dn. 30.12.2013 link
XLIII/378/2013 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 nd. link
XLIII/379/2013 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w miejscowości Rokietnica, przy ul. Pocztowej 3 nd. link
XLIII/380/2013 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2014 nd. link
44. sesja - 20 grudnia 2013
XLIV/381/2013 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2014-2021 nd. link
XLIV/382/2013 uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2014.1788 z dn. 18.03.2014 link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2013-02-04 10:52:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-03-20 14:19:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki