☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Symbol:               
4430

Nr karty:
KO-03

Wniosek do pobrania.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH NA TERENIE GMINY ROKIETNICA

Podstawa prawna:

 1. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2010 r. Nr 220, poz. 1447ze zmianami) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
 3. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ze zmianami).
 4. Żłobek lub klub dziecięcy działa na podstawie statutu. ( art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ze zmianami).

Jednostka prowadząca sprawę:

Beata Dukat- Koordynator oświaty; pok. nr 21, tel. 61-89-60-618

Opłaty:    
pobiera się
Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 693,00 zł. (ustalona Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2011 r.), wpłaty należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego gminy:

69 9043 1041 3041 0023 9110 0001--------------------------------------------------------------------

Tryb odwoławczy:  
nie dotyczy
                      

Wniosek zawiera:

 1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu.
 2. Numer identyfikacji REGON i identyfikacji podatkowej NIP.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
 4. W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 1. Oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33 ustawy
   z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ze zmianami).

 W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku wójt może żądać przedłożenia:

 1. Odpisu z odpowiedniego rejestru.
 2. Dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.
 3. W przypadku osoby fizycznej dowodu osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Zaświadczenia o niekaralności.
 5. Dowodu dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 693,00 zł. (ustalona Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2011 r.)

   Wójt odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 1. Podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 2. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

  Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

 1. Złożenia przez podmiot wpisany do rejestru, wniosku o wykreślenie.
 2. Nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 3. Przekazanie we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa
  w art. 28, ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ze zmianami),  informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

    Dodatkowe informacje:

 1. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub wymaganych dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
 2. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
 3. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji  Publicznej  Gminy  Rokietnica.
 4. Wójt Gminy dokonuje wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,  na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Wytworzył:
Beata Dukat
Udostępnił:
Widera Lidia
(2013-06-19 08:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-04-23 12:28:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470