Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w

 

ZARZĄDZENIE  Nr  8/2014
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art.11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XLII/370/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2014

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w Programie Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2014.

 

§ 2.  Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

§ 3.  Oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014” na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

§ 4.  Warunki konkursu oraz nazwy zadań publicznych zlecanych do realizacji określa Załącznik – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

 

§ 5.  W celu opiniowania złożonych ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa, w drodze odrębnego Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica oraz na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  8/2014
Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2014 roku

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Wójt Gminy Rokietnica działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) następujących zadań publicznych w roku 2014.

 

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY ROKIETNICA
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

 1. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie ofert i finansowanie projektów na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Rokietnica.

 

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

 

Nazwa zadania

Wysokość środków planowanych
na realizację zadania

Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

115 000,00 zł

 

W 2013 roku Gmina Rokietnica przyznała dotację na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 115 000,00 zł.

 

W roku 2014 jako zadania priorytetowe Gminy Rokietnica określa się zadania o charakterze gminnym lub regionalnym, w zakresie w jakim dotyczą mieszkańców Gminy, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. działalność dziecięcych i młodzieżowych klubów i sekcji sportowych, osób po 50. roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych (m.in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów),
 2. organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej,
 3. wspieranie programów stowarzyszeń kultury fizycznej i Uczniowskich Klubów Sportowych,

 

Adresatami zadania są mieszkańcy Gminy Rokietnica (w ofercie należy podać planowaną liczbę uczestników zadania z Gminy Rokietnica).

 

C  . Warunki Konkursu:

 I. Forma zlecenia realizacji zadań publicznych: powierzenie.

II. Zasady przyznawania dotacji i wymagania wobec oferentów.

 1.  Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
 2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rokietnica.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa lub podmiot określony w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania publicznego w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Dotacji ze środków Gminy Rokietnica nie można przeznaczyć na:

  1) zakup gruntów,
  2) działalność gospodarczą,
  3) działalność polityczną,
  4) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  5)realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
  6) pokrycie kosztów biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,
  7) lokaty terminowe,
  8) zadania inne niż zlecone w umowie.

 5. Z przyznanej kwoty dotacji do 10% jej wysokości może być przeznaczone na pokrycie zaplanowanych w kosztorysie oferty kosztów obsługi (koszty prowadzenia wyodrębnionej dla dotacji ewidencji księgowej, koszty prowadzenia biura, koordynacja realizacji zadania) realizacji zadania.
 6. W ramach zadania Oferent może wnioskować o dofinansowanie sprzętu sportowego. Wówczas organizacja zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji sprzętu zakupionego z dotacji Gminy Rokietnica.
 7. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1.  Zadanie powinno być wykonane w roku 2014, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić nie wcześniej, niż z datą podpisania umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 31.12.2014 r. Do kosztów kwalifikowalnych zadania będą zaliczane tylko wydatki poniesione od momentu podpisania umowy.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

 

IV. Termin i warunki składania ofert.

 

 1. Oferty dotyczące realizacji zadań publicznych Gminy Rokietnica w zakresie zadań objętych niniejszym Konkursem należy złożyć w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014”, do dnia 27 lutego 2014 r., do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1 - osobiście lub za pośrednictwem poczty (UWAGA: o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Rokietnica, NIE data stempla pocztowego). Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem NIE będą przyjmowane.
 2.  Oferta wypełniona w sposób czytelny powinna zostać złożona wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór dostępny na stronie www.rokietnica.pl (zakładka „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”). Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania oferty, nie dysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w danej organizacji pozarządowej.
 3. Oferta winna być złożona z następującymi wymaganymi załącznikami:
  1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio innego rejestru/ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za 2013 rok lub w przypadku braku takowych za rok 2012, z tym, że wskazane dokumenty za rok 2013 winny być uzupełnione niezwłocznie po ich wytworzeniu,
  4. aktualny statut.
 4. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron (ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu).
 5.  W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do dnia 28 marca 2014 roku.
 2. Złożone oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rokietnica w drodze Zarządzenia.
 3. Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie IV. zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. Komisja Konkursowa ocenia:
  1. możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  3. propozycję jakości wykonywania zadania,
  4. dotychczasową współpracę Oferenta z samorządem.
    
 5. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 • Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta – max 25 pkt
 • rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania,
 • szczegółowość opisu grup adresatów,
 • rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania,
 • przewidywana liczba uczestników zadania
 • zakładane cele i rezultaty realizacji zadania.

 

 • Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego – max 25 pkt
 • rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
 • udział wkładu rzeczowego i osobowego w realizowanym zadaniu
  (np. praca społeczna członków),
 • różnorodność działań, atrakcyjność programu w odniesieniu do kosztu realizacji zadania,
 • szczegółowość planu rzeczowego zadania (m.in. czy projekt jest przejrzysty, czy harmonogram określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań wraz z liczbowym określeniem skali działań
  – np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, liczba adresatów),
 • szczegółowość planu finansowego zadania (m.in. czy budżet jest czytelny, poszczególne pozycje są dostatecznie opisane, czy każdy wydatek ma odniesienie do działania, czy wszystkie pozycje budżetowe są uzasadnione)

 

 • Proponowana jakość wykonania zadania – max 25 pkt
 • zasoby kadrowe do wykorzystania przy realizacji zadania (kwalifikacje
  i doświadczenie)
 • zasoby lokalowe do wykorzystania przy realizacji zadania
 • atrakcyjność programów planowanych do realizacji przedsięwzięć
 • przystępność i otwartość w stosunku do uczestników i widzów
 • adekwatność skali planowanych do realizacji działań wobec liczebności grupy adresatów

 

 • Dotychczasowa współpraca Oferenta z samorządem – max 25 pkt
 • dotychczasowe doświadczenia Oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju,
 • dotychczasowe doświadczenie Gminy Rokietnica we współpracy
  z Oferentem,
 • solidność wywiązywania się z obowiązku informowania Gminy Rokietnica o stanie zaawansowania realizacji projektu oraz komunikowania o finansowaniu zadania ze środków dotacji udzielonej przez Gminę Rokietnica,
 • rzetelność, terminowość wykonywania zadań,
 • prawidłowość rozliczenia otrzymanych na ten cel środków finansowych.

           * Oferent, który nie realizował zleconych zadań publicznych w latach poprzednich otrzymuje 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt.

 1. W konkursie nie będą brać udziału oferty, które
  a. zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu,
  b. zostały złożone przez Oferenta nieuprawnionego do ubiegania się o dotację,
  c. są niezgodne z warunkami udziału w konkursie.

 2. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych Oferentowi.
 3. Wójt Gminy Rokietnica, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, ostatecznie rozstrzyga i podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.rokietnica.pl (zakładka „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnicy.

 

VI. Ogólne zasady realizacji zadań

 

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
  dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Oferent przyjmując zlecenie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 3. Jeżeli dany koszt finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20%.
 4. W trakcie wykonywania zadania oraz po jego realizacji Wójt Gminy Rokietnica lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji.
 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
 2. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
 3. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zleceniodawcy o:
 1. planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg realizacji zadań, w szczególności o zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację projektu, miejscu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego
  i finansowego realizowanego zadania, w celu uzyskania zgody,
 2. dokonanych zmianach, dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie oraz innych danych teleadresowych,
 3. ewentualnych wydarzeniach losowych, które mogą wpłynąć na realizację zadania.
 1. Wymaga się, by Zleceniobiorca wszechstronnie informował opinię publiczną
  o dotacji otrzymanej ze środków budżetu Gminy Rokietnica.
 2. Oferent zobowiązuje się do przesłania na adres katarzyna.filipowiak@rokietnica.pl komunikatu o realizowanym zadaniu celem zamieszczenia go na gminnej stronie internetowej http://www.rokietnica.pl. Komunikat powinien zawierać w szczególności:
  - krótką charakterystykę zadania,
  - dane teleadresowe Oferenta,
  - liczbę adresatów zadania,
  - termin i miejsce realizacji zadania.

Komunikat należy przesłać na w/w adres e-mail przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Ogłoszenie >>>> POBIERZ

 

Pliki  do pobrania:

1.  Oferta 2014  >>>>>>>> POBIERZ

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-01-31 08:14:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-01-31 08:37:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki