Uchwały z 2014 roku

45. sesja - 27 stycznia 2014
XLV/383/2014 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2014 rok  DZ. URZ. WOJ. 2014.1789 z dn. 18.03.2014 link
XLV/384/2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnicy na lata 2014-2021 nd. link
XLV/385/2014 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki  nd. link
XLV/386/2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej  nd. link
XLV/387/2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przybroda, rejon ul. Łąkowej, ul. Kaźmierskiej, ul. Kolejowej i terenów kolejowych nd. link
XLV/388/2014 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności na rok 2014  nd. link
XLV/389/2014 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzonymi przez inny podmiot niż gmina oraz dziennymi opiekunami  DZ. URZ. WOJ. 2014.1614 z dn. 11.03.2014 link
XLV/390/2014 zmiany Uchwały Nr XVI/109/07 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2007 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych nd. link
XLV/391/2014 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2014 rok  nd. link
46. sesja - 24 lutego 2014
XLVI/392/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok  DZ. URZ. WOJ. 2014.2938  z dn. 06.05.2014 link
XLVI/393/2014 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielski Spółki  nd. link
XLVI/394/2014 zmiany uchwały Nr XLI/339/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2013r.  w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej  DZ. URZ. WOJ. 2014.1746 z dn. 17.03.2014 link
XLVI/395/2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 846/1-846/5    nd. link
XLVI/396/2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Karolewskiej nd. link
XLVI/397/2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Zbyszka  nd. link
XLVI/398/2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i Rokietnickiej  nd. link
XLVI/399/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 169/18 położonej w miejscowości Mrowino, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  nd. link
XLVI/400/2014 zmiany Uchwały Nr XLII/372/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi  nd. link
XLVI/401/2014 zmiany Uchwały Nr XLII/373/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
XLVI/402/2014 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 nd. link
XLVI/403/2014 uchwalenia wieloletniego programu osłonowego wspierania dożywiania dzieci 
i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014–2020
nd. link
XLVI/404/2014 podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania bezzwrotnej  pomocy w zakresie dożywiania w formie  posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020  DZ. URZ. WOJ. 2014.1790 z dn. 18.03.2014 link
XLVI/405/2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogierówko, Gmina Rokietnica [ul. Orzechowa] DZ. URZ. WOJ. 2014.1791 z dn. 18.03.2014 link
47. sesja - 31 marca 2014
XLVII/406/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2014.2944 z dn. 06.05.2014 link
XLVII/407/2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2014-2021 nd. link
XLVII/408/2014 przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku nd. link
XLVII/409/2014 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rokietnica środków stanowiących fundusz sołecki nd. link
XLVII/410/2014 zmiany uchwały nr XLI/334/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 DZ. URZ. WOJ. 2014.2700 z dn. 23.04.2014 link
XLVII/411/2014 zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis DZ. URZ. WOJ. 2014.2605 z dn. 22.04.2014 link
XLVII/412/2014 udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ inny niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji DZ. URZ. WOJ. 2014.2701 z dn. 23.04.2014 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2014.3317
Ogłoszony: 28.05.2014 
link
XLVII/413/2014 uchylenia Uchwały Nr XXVII/187/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działki nr ewid. 74/16 nd. link
XLVII/414/2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr 74/33-74/55 oraz część działek nr 74/66 i 74/67 nd. link
XLVII/415/2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 231, 232/1, 232/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 482/1, 482/2 i 483 DZ. URZ. WOJ. 2014.3183 z dn. 21.05.2014 link
XLVII/416/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności działki nr 127/112 położonej w miejscowości Cerekwica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XLVII/417/2014 zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
XLVII/418/2014 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej nd. link
XLVII/419/2014 zmiany uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XXVIII/208/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych DZ. URZ. WOJ. 2014.2939 z dn. 06.05.2014 link
XLVII/420/2014 przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rokietnica w 2014 roku DZ. URZ. WOJ. 2014.4152 z dn. 22.07.2014 link
XLVII/421/2014 rozpatrzenia skargi nd. link
48. sesja - 28 kwietnia 2014
XLVIII/422/2014 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nd. link
XLVIII/423/2014 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica i Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nd. link
XLVIII/424/2014 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica i Gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nd. link
XLVIII/425/2014 zmiany Uchwały Nr XXXIII/270/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, zmienionej Uchwałą Nr XLI/341/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2013 roku DZ. URZ. WOJ. 2014.3717 z dn. 24.06.2014 link
XLVIII/426/2014 uchylenia Uchwały Nr XLII/358/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w części obejmującej działki nr 846/1-846/5 położone w Kiekrzu i działki położone w rejonie ul. Zbyszka w Mrowinie nd. link
XLVIII/427/2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 846/1-846/5 położone w Kiekrzu nd. link
XLVIII/428/2014 uchylenia Uchwały Nr XLVI/397/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Zbyszka nd. link
XLVIII/429/2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Zbyszka nd. link
XLVIII/430/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2014.3413 z dn. 03.06.2014 link
XLVIII/431/2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2014-2021 nd. link
XLVIII/432/2014 uchylenia Uchwały Nr XLVII/408/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku nd. link
XLVIII/433/2014 przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku nd. link
XLVIII/434/2014 ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Kobylniki nd. link
XLVIII/435/2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica [ul. Swojska] DZ. URZ. WOJ. 2014.3651 z dn. 18.06.2014 link
XLVIII/436/2014 zmiany Uchwały Nr XLI/338/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmienionej Uchwałą Nr XLII/374/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/338/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2014.3414 z dn. 03.06.2014 link
49. sesja - 26 maja 2014
XLIX/437/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok  DZ. URZ. WOJ. 2014.3418 z dn. 03.06.2014 link
XLIX/438/2014 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014  nd. link
XLIX/439/2014 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLIX/440/2014 określenia zasad przekazywania sołectwom składników mienia gminnego do korzystania nd. link
XLIX/441/2014 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Obornickiej i Spokojnej DZ. URZ. WOJ. 2014.4024 z dn. 14.07.2014 link
XLIX/442/2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 7/5, 7/6 i 9/2 położone w Cerekwicy nd. link
XLIX/443/2014 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
XLIX/444/2014 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Napachanie nd. link
XLIX/445/2014 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XLIX/446/2014 zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki nd. link
XLIX/447/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 127/121 położonej w miejscowości Cerekwica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XLIX/448/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 238/4 położonej w miejscowości Krzyszkowo, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XLIX/449/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 856/37 położonej w miejscowości Kiekrz i działki nr 856/41 położonej w miejscowości Rogierówko, będących rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XLIX/450/2014 uchylenia uchwał w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica oraz w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji gminnej Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2014.3597 z dn. 16.06.2014 link
XLIX/451/2014 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków DZ. URZ. WOJ. 2014.3598 z dn. 16.06.2014 link
50.sesja - 16 czerwca 2014
L/452/2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Rokietnica za 2013 rok nd. link
L/453/2014 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok  nd. link
51. sesja - 30 czerwca 2014
LI/454/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2014.402 z dn. 14.07.2014 link
LI/455/2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2014-2021 nd. link
LI/456/2014 Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 nd. link
załącznik nd. link
LI/457/2014 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020" DZ. URZ. WOJ. 2014.4521 z dn. 12.08.2014 link
załącznik link
LI/458/2014 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ inny niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji DZ. URZ. WOJ. 2014.4010 z dn. 14.07.2014 link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
LI/459/2014 podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 DZ. URZ. WOJ. 2014.4157 z dn. 22.07.2014 link
LI/460/2014 zasad zwrotu wydatków na posiłki, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych gminy DZ. URZ. WOJ. 2014.4158 z dn. 22.07.2014 link
LI/461/2014 zmiany uchwały Nr XLII/376/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym DZ. URZ. WOJ. 2014.4159 z dn. 22.07.2014 link
LI/462/2014 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Napachanie nd. link
LI/463/2014 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice nd. link
LI/464/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 750/70 położonej w miejscowości Kiekrz, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
LI/465/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 113/10 położonej w miejscowości Krzyszkowo, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
LI/466/2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica [ul. Majątkowa] DZ. URZ. WOJ. 2014.4160 z dn. 22.07.2014 link
LI/467/2014 zmiany uchwały nr XLII/372/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi oraz uchwały XLVI/400/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/372/2013 Rady Gminy Rokietnica  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
LI/468/2014 zmiany uchwały nr XLII/373/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi oraz uchwały XLVI/401/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/2013 Rady Gminy Rokietnica  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
LI/469/2014 rozpatrzenia skargi nd. link
LI/470/2014 rozpatrzenia skargi nd. link
52. sesja - 25 sierpnia 2014
LII/471/2014 zmiany uchwały Nr LI/458/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ inny niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji DZ. URZ. WOJ. 2014.4924 z dn. 22.09.2014 link
LII/472/2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2014.4858 z dn. 17.09.2014 link
LII/473/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2014.4935 z dn. 22.09.2014 link
LII/474/2014 wystąpienia Gminy Rokietnica ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski nd. link
LII/475/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 58/1 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
LII/476/2014 wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy DZ. URZ. WOJ. 2014.4852 z dn. 17.09.2014 link
LII/477/2014 uchwalenia regulaminu boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mrowino realizowanych w ramach osi 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mrowino przy ul. Ogrodowej” DZ. URZ. WOJ. 2014.4859 z dn. 17.09.2014 link
LII/478/2014 przystąpienia przez Gminę Rokietnica do realizacji projektu pn. "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)" nd. link
53. sesja - 29 września 2014
LIII/479/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2014.6083 z dn. 17.11.2014 link
LIII/480/2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica  na lata  2014 – 2021 nd. link
LIII/481/2014 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
LIII/482/2014 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na sfinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój nd. link
LIII/483/2014 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na sfinansowanie w roku 2014 1/2 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu- Filia w Suchym Lesie nd. link
LIII/484/2014 uchylenia Uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr ewid. 67/1 i 67/2 nd. link
LIII/485/2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. Serwisowej nd. link
LIII/486/2014 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Rokietnica nd. link
LIII/487/2014 określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania DZ. URZ. WOJ. 2014.6231 z dn. 20.11.2014 link
LIII/488/2014 ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Rokietnica oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic  DZ. URZ. WOJ. 2014.6232 z dn. 20.11.2014 link
LIII/489/2014 podziału Gminy Rokietnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych DZ. URZ. WOJ. 2014.5721 z dn. 04.11.2014 link
LIII/490/2014 nadania statutu instytucji kultury Bibliotece Gminnej w Rokietnicy  im. Marii Konopnickiej  nd. link
54. sesja - 27 października 2014
LIV/491/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2014.6484 z dn. 03.12.2014 link
LIV/492/2014 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki  nd. link
LIV/493/2014 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2014.6380 z dn. 27.11.2014 link
LIV/494/2014 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok  DZ. URZ. WOJ. 2014.6381 z dn. 27.11.2014 link
LIV/495/2014 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego DZ. URZ. WOJ. 2014.6382 z dn. 27.11.2014 link
LIV/496/2014 określenia wysokości opłaty od posiadania psów DZ. URZ. WOJ. 2014.6383 z dn. 27.11.2014 link
LIV/497/2014 ustalenia stawek opłaty targowej  DZ. URZ. WOJ. 2014.6384 z dn. 27.11.2014 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2014.6480
Ogłoszony: 03.12.2014
link
LIV/498/2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – I etap DZ. URZ. WOJ. 2014.6930 z dn. 30.12.2014 link
LIV/499/2014 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 860 położonej w miejscowości Rogierówko, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  nd. link
LIV/500/2014 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2015 DZ. URZ. WOJ. 2014.6625 z dn. 10.12.2014 link
LIV/501/2014 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok  nd. link
1. sesja - 1 grudnia 2014
I/1/2014 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/2/2014 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/3/2014 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/4/2014 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/5/2014 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/6/2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/7/2014 powołania Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/8/2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/9/2014 powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/10/2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
2. sesja - 15 grudnia 2014
II/11/2014 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2014 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.182 z dn. 12.01.2015 link
II/12/2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2014-2021 nd. link
II/13/2014 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 nd. link
II/14/2014 ustalenia stawek opłaty targowej DZ. URZ. WOJ. 2015.180 z dn. 12.01.2015 link
II/15/2014 pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego nd. link
II/16/2014 przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi  nd. link
II/17/2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna nd. link
II/18/2014 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2015 nd. link
3. sesja - 29 grudnia 2014
III/19/2014 uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.981 z dn. 23.02.2015 link
III/20/2014 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2015-2021 nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2014-02-03 11:20:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-03-20 14:27:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki