Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2014 roku.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2014 roku”.

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.759 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną  przez: 
 

Zakład Drogowy Antczak
Mirosław Antczak
ul. Lutycka 83
60-478 Poznań

   z ceną  299.246,70 zł brutto
/słownie zł: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć 70/100/

Do postępowania została złożona jedna oferta przetargowa.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100

 Z poważaniem

Z up. Wójta
/-/ mgr Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy


W dniu 03.03.2014 r. pomiędzy Wójtem Gminy Bartoszem Derechem z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Katarzyną Paulus a firmą Zakład Drogowy Antczak, została podpisana umowa na realizację w/w zamówienia.

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-02-25 12:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-04-11 13:26:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki