Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego na sfinansowanie zadania polegającego na wybudowaniu w Rokietnicy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu pn. Centrum Sportowo-Usługowe z Galerią Han

 

 

ZP.271.1.2014                                                                  

                  Rokietnica, dnia 20.03.2014r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego na sfinansowanie zadania polegającego na wybudowaniu w Rokietnicy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu pn. Centrum Sportowo – Usługowe z Galerią Handlową w Rokietnicy ”.

 

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez:


Poznański Bank Spółdzielczy ul. Gminna 9, 62-090 Rokietnica
z ceną (wartość odsetek + prowizja bankowa) w wysokości 529.513,48 zł brutto.
Oprocentowanie dla stawki WIBOR 3M z dnia 05.03.2014r wartości 2,71 oraz marży banku
w wysokości 3,00%.Prowizja banku 1% kwoty kredytu.

                                  

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do postępowania została złożona jedna oferta.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Liczba punktów w kryterium cena  - 100.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
/-/ mgr inż. Andrzej Strażyński

Wytworzył:
Andrzej Strażyński
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-03-21 12:53:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-03-21 12:57:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki