☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa nawierzchni istniejącego pasa drogi pojazdowej do gruntów rolnych - ul. Poznańska w Kiekrzu.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni istniejącego pasa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –  ul. Poznańska w Kiekrzu.”

 1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Nr 5 złożoną przez:

 

  RBD System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań

 z ceną 597.780,00 zł brutto
 


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród  cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Do postępowania złożono 5 ofert.

Oferta Nr 1
COLAS POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 99,97

Oferta Nr 2
INFRAKOM Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 86,45

Oferta Nr 3
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 63,31

Oferta Nr 4
„BADERA,” Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Dalachów 354, 46-325 Rudniki
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 97,44

Oferta Nr 5
RBD System Spółka z o.o. ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100

 

                     Z poważaniem,
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/mgr Danuta Potrawiak


 

W dniu 07.04.2014 r. pomiędzy Wójtem Gminy Bartoszem Derechem z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Katarzyną Paulus a firmą RBD System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, została podpisana umowa na realizację w/w zamówienia.

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-04-01 14:33:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-04-11 13:27:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1385560