Przebudowa ul. Krętej w Kiekrzu.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu”

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP wybrał ofertę Nr 10 złożoną przez:

 SODEX Sp. z o.o.
 ul. Dworcowa 22, Złotniki
 62-002 Suchy Las
 z ceną 266.630,79 zł brutto
 


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród  cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Do postępowania złożono 10 ofert.

Oferta Nr 1
Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 73,01

Oferta Nr 2
Roboty Drogowe Włodzimierz Kozłowski, Krzyszkowo ul. Koszycy 2B, 62-090 Rokietnica
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 81,34

Oferta Nr 3
Napierała-Bruk R. Dyba i A. Napierała s.c. Witobel ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 87,81

Oferta Nr 4
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 84,92

Oferta Nr 5
P.P.U.H.NORTEX Stanisław Konwisarz Oś. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  96,30
 

Oferta Nr 6
Zakład Drogowy Antczak Mirosław Antczak ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  94,02

Oferta Nr 7
Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  73,15

Oferta Nr 8
DROBUD Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  83,55

Oferta Nr 9
BRUK –BAU Sebastian Zwierzyński Oś. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  72,50

Oferta Nr 10
SODEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  100

 

               Z poważaniem,
Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-04-02 09:03:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-04-02 09:05:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki