Przebudowa ul. Świerkowej w Rostworowie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa ulicy Świerkowej  w Rostworowie.”

 1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP wybrał ofertę Nr 7 złożoną przez firmę:

ROBOTY DROGOWE
Włodzimierz Kozłowski
Krzyszkowo, ul. Koszycy 2B
62-090 Rokietnica

  z ceną 499.280,00 zł bruttoOferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród  cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.

Do postępowania złożono 7 ofert.

Oferta Nr 1
INFRAKOM Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 46,83

Oferta Nr 2
Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,28

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 58,28

Oferta Nr 4
Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 62,10

Oferta Nr 5
Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c. ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  44,35

Oferta Nr 6
SODEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  83,78

Oferta Nr 7
Roboty Drogowe Włodzimierz Kozłowski, Krzyszkowo ul. Koszycy 2B, 62-090 Rokietnica
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  100

 

               Z poważaniem,
Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech


W dniu 08.04.2014 r. pomiędzy Wójtem Gminy Bartoszem Derechem z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Katarzyną Paulus a firmą ROBOTY DROGOWE Włodzimierz Kozłowski, została podpisana umowa na realizację w/w zamówienia.

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-04-03 10:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-04-11 13:28:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki