Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mrowino przy ul. Ogrodowej

 

https://bip.rokietnica.pl/public/get_file_contents.php?id=281384

 Rokietnica, dnia 24.04.2014r.

ZP.271.5.2014                                                                  

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mrowino przy ul. Ogrodowej.”

    1. Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP została wybrana  oferta Nr 3 złożona przez:

 

  SODEX Sp. z o.o.
 ul. Dworcowa 22, Złotniki
 62-002 Suchy Las
z ceną 235.313,76 zł bruttoOferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród  cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Do postępowania złożono 6 ofert.

Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Budowlane DZIEWIĄTKA Sp. z o.o. ul. Sielska 17 A, 60-129 Poznań.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 73,33

Oferta Nr 2
MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. 61-160 Poznań / Czapury ul. Poznańska 99
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 94,56

Oferta Nr 3
SODEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100

Oferta Nr 4
 Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 78,80

Oferta Nr 5
DAWAR Sport Sp. z o.o. ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  93,25

Oferta Nr 6
Budownictwo Drogowe VIGEN Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –  98,25

 

               Z poważaniem,

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-04-24 13:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-04-24 13:22:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki