Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Przybroda.

https://bip.rokietnica.pl/public/get_file_contents.php?id=281384

 

ZP.271.6.2014    

Rokietnica, dnia 29.04.2014r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybroda.”

 

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP wybrał ofertę Nr 5 złożoną przez:

 

„J A R B U D”
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
Jarosław Glinka
ul. Zielona 11
 64-500 Szamotuły
 z ceną 540.946,76 zł bruttoOferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród  cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Do postępowania złożono 5 ofert.

Oferta Nr 1
GADOMEX Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Budowlanych i Remontów
ul. Rakoniewicka 15a, 60 -111 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 96,56

Oferta Nr 2
Usługi  Ogólnobudowlane Roman Dziubiński ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 74,37

 Oferta Nr 3
ART – BUD Roboty Ogólnobudowlane. Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski
Pl. Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań 
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 84,18

Oferta Nr 4
AK-BUD KURANT Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 103/1, 61-425 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 61,48

Oferta Nr 5
„JARBUD” Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Glinka, ul. Zielona 11, 64-500 Szamotuły
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100,00

 

               Z poważaniem,

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-04-29 14:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-04-29 14:22:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki