Przebudowa ulic Brzozowej, Kasztanowej i Cyprysowej w Rokietnicy

ZP.271.7.2014

Rokietnica, dnia 26.05.2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Przebudowa ulic Brzozowej, Kasztanowej i Cyprysowej w Rokietnicy.”

 

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP wybrał ofertę Nr 1  złożoną przez:

 

Budownictwo Drogowe
Vigen Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

z ceną 521.500,00 zł bruttoOferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród  cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Do postępowania złożono 3  oferty:

Oferta Nr 1
Budownictwo Drogowe  Vigen Sp. z o.o.Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100

Oferta Nr 2
EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 96,57

Oferta Nr 3
COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 78,97

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

 

wersja PDF >>>>> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2014-05-26 15:53:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2014-05-26 15:56:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki