☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielenie kredytu długoterminowego

Rokietnica, dnia 22.07.2014 r.

Nr ZP271.9.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Udzielenie kredytu długoterminowego”.

 

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica z siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez:
 
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Wielkopolskie Centrum Korporacyjne
ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań

z ceną (wartość odsetek) brutto  w wysokości 150.927,78 zł.
Oprocentowanie dla stawki WIBOR 3M z dnia 13.05.2014r wartości 2,72 oraz marży banku
w wysokości 0,58%.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do postępowania została złożona jedna oferta.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Liczba punktów w kryterium cena  - 100.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2014-07-22)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2014-07-22 13:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2014-07-22 13:12:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1385560