☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt chodnika przy ul. Kolejowej w Rokietnicy i ul. Rokietnickiej w Rostworowie (na odcinku od torów kolejowych do ul. Modrzewiowej w Rostworowie)

ZARZĄDZENIE NR 81/2014
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 12 września 2014 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu chodnika przy ul. Kolejowej w Rokietnicy i ul. Rokietnickiej w Rostworowie (na odcinku od torów kolejowych do ul. Modrzewiowej w Rostworowie)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw Rokietnica oraz Żydowo-Rostworowo, w sprawie projektu chodnika przy ul. Kolejowej w Rokietnicy i ul. Rokietnickiej w Rostworowie.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” parter, pokój nr 1, w dniach:

1) 29 września 2014 r. w godzinach 16:00-18:00,

2) 1 października 2014 r. w godzinach 8:00-10:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectw lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwach.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanych wariantów przebiegu ww. chodnika, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązania wariantowe przebiegu chodnika zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy parter, pokój nr 1, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Rokietnica i Żydowo-Rostworowo, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

Plan sytuacyjny  - trzy warianty

Plan sytuacyjny  - wariant optymalny

Formularz uwag 

 

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2014-09-12 13:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2014-09-12 14:15:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470