☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rzeki Samicy Kierskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rzeki Samicy Kierskiej.”

 1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP wybrał ofertę Nr 3  złożoną przez:

 Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane
 Marcin Borkowski
 Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska
 z ceną  85.532,35 zł bruttoOferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród  cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Do postępowania złożono 5  ofert:

Oferta Nr 1
KOSTECZKA Sp. z o.o. ul. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 44,13

Oferta Nr 2
Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 83,63

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Technologiczno Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5,
62-005 Owińska

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –100,00

Oferta Nr 4
TAR-DROG Spółka z o.o. Sp. K., 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62a
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 58,82.

Oferta Nr 5
ZAKŁAD DROGOWY NAPIERAŁA, Michał Napierała, Kobylniki, ul. Tęczowa 4,
62-090 Rokietnica.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 64,12.

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-10-28 14:07:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-10-28 14:11:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996