Przebudowa pasa drogowego ulicy Obornickiej od ulicy Wierzbowej w Rokietnicy do ulicy Porzeczkowej w Bytkowie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa pasa drogowego ulicy Obornickiej od ulicy Wierzbowej w Rokietnicy do ulicy Porzeczkowej w Bytkowie.”

 1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP wybrał ofertę Nr 1  złożoną przez:

 

 TAR – DROG Sp. z o.o. Sp. K.
  62-080 Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 62a
    z ceną 286.702,77 zł brutto
 

Do postępowania przetargowego została złożona jedna oferta.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający zwiększył kwotę, która zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-10-30 13:32:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-10-30 13:33:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki