☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt przebudowy ul. Pawłowickiej w miejscowości Bytkowo.

ZARZĄDZENIE NR 89/2014
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu przebudowy ul. Pawłowickiej w miejscowości Bytkowo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (publ. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Bytkowo – Sobota, w sprawie projektu przebudowy ul. Pawłowickiej w miejscowości Bytkowo.
2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” parter, pokój nr 1, w dniach:
1) 13 listopada 2014 r. w godzinach 8:00-10:00,
2) 17 listopada 2014 r. w godzinach 16:00-18:00.
3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały lub które wykażą, że stale zamieszkują na terenie miejscowości Bytkowo.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu przebudowy ul. Pawłowickiej w m. Bytkowo, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Proponowane rozwiązanie przebudowy ul. Pawłowickiej w m. Bytkowo zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy parter, pokój nr 1, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Rokietnica i Żydowo-Rostworowo, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy:  Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

PLAN SYTUACYJNY >>> zobacz

PRZEKROJE PODŁUŻNE >>> zobacz

FORMULARZ UWAG >>> pobierz

Formularz uwag można również przesłać elektronicznie na adres konsultacje@rokietnica.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-10-30 13:57:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2014-10-30 13:58:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470