☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z 2015 roku

4. sesja - 26 stycznia 2015
IV/21/2015 ustanowienia w Gminie Rokietnica roku 2015 Rokiem Antoniego z Napachania  nd. link
IV/22/2015 ustalenia terminów i miejsc wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw Gminy Rokietnica kadencji 2014-2018  nd. link
IV/23/2015 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015  nd. link
IV/24/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rej ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Południowej i ul. Poznańskiej  nd. link
IV/25/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rej ul. Szkolnej i ul. Pawłowickiej nd. link
IV/26/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rej ul. Rolnej, ul. Golęcińskiej, ul. Polnej i ul. Zielonej nd. link
IV/27/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rej ul. Rokietnickiej, ul. Pogodnej i ul. Promyk nd. link
IV/28/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota, rej ul. Poznańskiej i ul. Kasztanowej nd. link
IV/29/2015 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki nd. link
IV/30/2015 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 824/6 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
IV/31/2015 nieodpłatnego przejęcia działek nr 155 oraz 172, położonych w miejscowości Napachanie nd. link
IV/32/2015 ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2015.1025 z dn. 24.02.2015 link
IV/33/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica [ul. Cisowa] DZ. URZ. WOJ. 2015.1026 z dn. 24.02.2015 link
IV/34/2015 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr  LI/466/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica [ul. Majątkowa] DZ. URZ. WOJ. 2015.1027 z dn. 24.02.2015 link
IV/35/2015 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2015 rok nd. link
5. sesja - 23 lutego 2015
V/36/2015 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Wierzbowej  DZ. URZ. WOJ. 2015.2319  z dn. 23.02.2015 link
V/37/2015 zmiany uchwały nr LIV/494/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.1726 z dn. 24.03.2015 link
V/38/2015 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Napachanie nd. link
V/39/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Miodowa] DZ. URZ. WOJ. 2015.1736 z dn. 24.03.2015 link
6. sesja - 23 marca 2015
VI/40/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok  DZ. URZ. WOJ. 2015.2960 z dn. 30.04.2015 link
VI/41/2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2015-2021 nd. link
VI/42/2015 udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w 2015 roku  nd. link
VI/43/2015 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 319/45 i 319/46 położone w Mrowinie nd. link
VI/44/2015 podziału Gminy Rokietnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych DZ. URZ. WOJ. 2015.2759 z dn. 23.04.2015 link
VI/45/2015 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów DZ. URZ. WOJ. 2015.2760 z dn. 23.04.2015 link
VI/46/2015 ustalenia diet dla sołtysów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych nd. link
VI/47/2015 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Cerekwica nd. link
VI/48/2015 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Rostworowo nd. link
VI/49/2015 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rokietnica w 2015 roku DZ. URZ. WOJ. 2015.2864 z dn. 28.04.2015 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2015.3066
Ogłoszony: 05.05.2015 
link
VI/50/2015 zmiany uchwały Nr LIII/485/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. Serwisowej nd. link
7. sesja - 27 kwietnia 2015
VII/51/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.3870 z dn. 22.06.2015 link
VII/52/2015 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015 nd. link
VII/53/2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2015-2021 nd. link
VII/54/2015 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
VII/55/2015 zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nd. link
VII/56/2015 utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy i nadania jej statutu nd. link
VII/57/2015 zmiany w  Statucie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2015.3355 z dn. 18.05.2015 link
VII/58/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla działki nr 14/20 DZ. URZ. WOJ. 2015.3356 z dn. 18.05.2015 link
VII/59/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rej ul. Szamotulskiej, Jeziora Pamiątkowskiego, rzeki Samicy Pamiątkowskiej i ul. Sosnowej nd. link
VII/60/2015 zmiany Uchwały Nr XLII/376/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym zmienionej uchwałą Nr LI/461/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/376/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym DZ. URZ. WOJ. 2015.3357 z dn. 18.05.2015 link
VII/61/2015 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
VII/62/2015 nadania nazwy rondu w Napachaniu [Antoniego z Napachania] DZ. URZ. WOJ. 2015.3358 z dn. 18.05.2015 link
VII/63/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Bluszczowa] DZ. URZ. WOJ. 2015.3359 z dn. 18.05.2015 link
VII/64/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Biały Dworek] DZ. URZ. WOJ. 2015.3360 z dn. 18.05.2015 link
VII/65/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Księżycowa] DZ. URZ. WOJ. 2015.3361 z dn. 18.05.2015 link
VII/66/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Przy Trakcie] DZ. URZ. WOJ. 2015.3362 z dn. 18.05.2015 link
VII/67/2015 zmiany Uchwały Nr XVI/119/2007 z dn. 17 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla radnych nd. link
VII/68/2015 zmiany Uchwały nr LIII/482/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2014 r., w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na sfinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój nd. link
8. sesja - 25 maja 2015
VIII/69/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok  DZ. URZ. WOJ. 2015.3871 z dn. 22.06.2015 link
VIII/70/2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2015-2021  nd. link
VIII/71/2015 nabycia w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
VIII/72/2015 nieodpłatnego przejęcia działki nr 42/2, położonej w miejscowości Cerekwica nd. link
VIII/73/2015 zamiaru połączenia Biblioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rokietnicy nd. link
VIII/74/2015 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Napachanie-Dalekie nd. link
VIII/75/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica [ul. Różany Potok] DZ. URZ. WOJ. 2015.3872 z dn. 22.06.2015 link
VIII/76/2015 przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2015 roku DZ. URZ. WOJ. 2015.3873 z dn. 22.06.2015 link
9. sesja - 25 czerwca 2015
IX/77/2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2014 nd. link
IX/78/2015 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2014 nd. link
10. sesja - 29 czerwca 2015
X/79/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.4830 z dn. 06.08.2015 link
X/80/2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2015-2021 nd. link
X/81/2015 zmiany uchwały Nr VI/45/2015 z 23 marca 2015 roku w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów DZ. URZ. WOJ. 2015.4831 z dn. 06.08.2015 link
X/82/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania DZ. URZ. WOJ. 2015.4832 z dn. 06.08.2015 link
rozstrzygnięcie nadzorcze DZ. URZ. WOJ. 2015.4907
Ogłoszony: 11.08.2015
link
X/83/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania DZ. URZ. WOJ. 2015.4893 z dn. 10.08.2015 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2015.4908
Ogłoszony: 11.08.2015 
link
X/84/2015 woli kontynuacji współdziałania w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy oraz współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju nd. link
X/85/2015 zmiany Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy i nadania jej statutu nd. link
X/86/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [ul. Przemysłowa] DZ. URZ. WOJ. 2015.4894 z dn. 10.08.2015 link
X/87/2015 powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników nd. link
11. sesja - 31 sierpnia 2015
XI/88/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.5566 z dn. 30.09.2015 link
XI/89/2015 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. Serwisowej - Etap I DZ. URZ. WOJ. 2015.5496 z dn. 28.09.2015 link
XI/90/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania DZ. URZ. WOJ. 2015.5497 z dn. 28.09.2015 link
XI/91/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania DZ. URZ. WOJ. 2015.5561 z dn. 30.09.2015 link
XI/92/2015 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowo nd. link
XI/93/2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonych w miejscowości Rokietnica na rzecz Powiatu Poznańskiego nd. link
XI/94/2015 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 163/138 położonej w miejscowości Kiekrz, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XI/95/2015 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 12/1 położonej w miejscowości Rogierówko, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XI/96/2015 zawarcia umów dzierżawy na kolejny okres nd. link
XI/97/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Zaciszna] DZ. URZ. WOJ. 2015.5562 z dn. 30.09.2015 link
12. sesja - 28 września 2015
XII/98/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.6013 z dn. 26.10.2015 link
XII/99/2015 udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu nd. link
XII/100/2015 przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2400P nd. link
XII/101/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Trakt Napoleoński, ul. Szamotulskiej i ul. Sportowej DZ. URZ. WOJ. 2015.6014 z dn. 26.10.2015 link
XII/102/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna DZ. URZ. WOJ. 2015.6015 z dn. 26.10.2015 link
XII/103/2015 zmiany uchwały Nr XL/322/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej do drogi S-11 nd. link
XII/104/2015 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej - I etap nd. link
XII/105/2015 zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie na lata 2016-2018 nd. link
XII/106/2015 upoważnienia Kierownika Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy- Małgorzaty Kasprzyk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XII/107/2015 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników nd. link
13. sesja - 26 października 2015
XIII/108/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.8109 z dn. 08.12.2015 link
XIII/109/2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok nd. link
XIII/110/2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok nd. link
XIII/111/2015 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego nd. link
XIII/112/2015 ustalenia stawek opłaty targowej nd. link
XIII/113/2015 określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2016 nd. link
XIII/114/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 144/9, 144/10, 144/12, 144/14, 144/15, 144/16 i 144/17 nd. link
XIII/115/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 154/3, 154/8, 154/14, 154/15, 157/4, 156 i 183/3 nd. link
XIII/116/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 153, 154/9, 154/10 i części działek nr 155, 72 nd. link
XIII/117/2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Ogrodowej nd. link
XIII/118/2015 wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Żydowo nd. link
XIII/119/2015 zmiany Uchwały Nr LI/457/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020" DZ. URZ. WOJ. 2015.8674 z dn. 22.12.2015 link
XIII/120/2015 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylniki na lata 2015-2020 nd. link
XIII/121/2015 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyszkowo na lata 2015-2020 nd. link
XIII/122/2015 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mrowino-Cerekwica na lata 2015-2020 nd. link
XIII/123/2015 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Napachanie-Dalekie na lata 2015-2020 nd. link
XIII/124/2015 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żydowo-Rostworowo na lata 2015-2020 nd. link
XIII/125/2015 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu do orzekania w latach 2016-2019 nd. link
XIII/126/2015 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szamotułach do orzekania w latach 2016 - 2019 nd. link
XIII/127/2015 zatwierdzenia projektu pn. Nasze przedszkolne II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 nd. link
14. sesja - 30 listopada 2015
XIV/128/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.8681 z dn. 22.12.2015 link
XIV/129/2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2015-2021 nd. link
XIV/130/2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.8613 z dn. 18.12.2015 link
XIV/131/2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2015.8614 z dn. 18.12.2015 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.692
Ogłoszony: 19.01.2016 
link
XIV/132/2015 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego DZ. URZ. WOJ. 2015.8615 z dn. 18.12.2015 link
XIV/133/2015 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2015.8633 z dn. 18.12.2015 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.693
Ogłoszony: 19.01.2016
link
XIV/134/2015 wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Rokietnica i ustalenia jej stawek DZ. URZ. WOJ. 2015.8616 z dn. 18.12.2015 link
XIV/135/2015 określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2016 DZ. URZ. WOJ. 2015.8617 z dn. 18.12.2015 link
XIV/136/2015 zmiany uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Oborniki w roku 2015 nd. link
XIV/137/2015 zmiany uchwały Nr LI/458/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ inny niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji DZ. URZ. WOJ. 2015.8618 z dn. 18.12.2015 link
XIV/138/2015 upoważnienia kierownika Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej DZ. URZ. WOJ. 2015.8638 z dn. 21.12.2015 link
XIV/139/2015 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. nd. link
XIV/140/2015 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedłożonych przez AQUANET SA nd. link
XIV/141/2015 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok  nd. link
XIV/142/2015 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2016 nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze DZ. URZ. WOJ. 2016.469
Ogłoszony: 13.01.2016
link
XIV/143/2015 zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań oraz Gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nd. link
XIV/144/2015 zmiany Uchwały Nr XLIX/451/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków DZ. URZ. WOJ. 2015.8654 z dn. 21.12.2015 link
XIV/145/2015 zmiany Uchwały Nr XLII/373/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zmienionej uchwałami: Nr XLVI/401/2014 z dn. 24 lutego 2014 r oraz Nr LI/468/2014 z dn. 30 czerwca 2014 r. nd. link
XIV/146/2015 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 824/20 i nr 824/22 położonych w miejscowości Rokietnica, będących rozliczeniem ustalonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XIV/147/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Aprelka] DZ. URZ. WOJ. 2015.8639 z dn. 21.12.2015 link
XIV/148/2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Władysława Raginisa] DZ. URZ. WOJ. 2015.8640 z dn. 21.12 2015 link
XIV/149/2015 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2016 nd. link
15. sesja - 21 grudnia 2015
XV/150/2015 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023  nd. link
XV/151/2015 uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.1614 z dn. 26.02.2016 link
16. sesja - 21 grudnia 2015
XVI/152/2015 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.2163 z dn. 17.03.2016 link
XVI/153/2015 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 nd. link
XVI/154/2015 oceny aktualności Studium i Planów Miejscowych w Gminie Rokietnica nd. link
załącznik nd. link
XVI/155/2015 przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rokietnica"  nd. link
XVI/156/2015 zmiany uchwały nr XLII/372/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zmienianej uchwałami: uchwałą nr XLVI/400/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku , uchwały nr LI/467/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 roku  nd. link
XVI/157/2015 zmiany uchwały nr XLII/373/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zmienianej uchwałami: uchwałą nr XLVI/401/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku, uchwałą nr LI/468/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr XIV/145/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku nd. link
XVI/158/2015 zmiany uchwały nr II/16/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
XVI/159/2015 zmiany uchwały nr XII/100/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2400P nd. link
XVI/160/2015 wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Poznań porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego w zakresie organizowania nauki religii w punktach katechetycznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe inne niż katolickie nd. link
XVI/161/2015 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych DZ. URZ. WOJ. 2016.1139 z dn. 05.02.2016 link
XVI/162/2015 przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica za lata 2013-2014 nd. link
XVI/163/2015 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2016 DZ. URZ. WOJ. 2016.1169 z dn. 08.02.2016 link
XVI/164/2015 sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku położonym w Rokietnicy, przy ul. Pocztowej 3/2 nd. link
XVI/165/2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2015-2021 nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-02-04 15:30:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-03-20 14:47:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760