☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszcze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Trakt Napoleoński, ul. Szamotulskiej i ul. Sportow

Rokietnica, dnia 11.02.2015r

RG.6721.15.2013

 

 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Trakt Napoleoński, ul. Szamotulskiej i ul. Sportowej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/319/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2013r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Trakt Napoleoński, ul. Szamotulskiej i ul. Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  19 lutego 2015r. do 20 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7) w godzinach przyjmowania interesantów tj. poniedziałek od 12.00-18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00-12.00.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz uporządkowanie stanu istniejącego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  02 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (sala nr 13) o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2015r. na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Rokietnica.

 

                                                                                  ……………………..

 

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-02-11 15:29:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-02-11 15:31:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1384225