☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna.

Rokietnica, dnia 11.02.2015r.

 

RG.6721.2.2015

 

 

OBWIESZCZENIE  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn.  zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr II/17/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania na obszarze objętym opracowaniem, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, tj. przeznaczenie tego terenu na grunty orne z zakazem zabudowy, a także na łąki i zieleń nieurządzoną.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (email: urzad@rokietnica.pl), w terminie do 13 marca 2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Rokietnica.

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-02-12 14:30:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-02-12 14:32:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996