☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rokietnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica oraz o przystąpieniu do sporządzenia progno

Rokietnica, dnia 15.04.2015r.

RG.6720.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rokietnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica
oraz 
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica: uchwały nr VI/43/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 319/45 i 319/46 położone w Mrowinie oraz w obszarze Gminy Rokietnica w zakresie uwzględnienia lokalizacji udokumentowanych złóż kopalin.

Na podstawie art. 39, art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica.

Zmiana Studium obejmuje działki nr 319/45 i 319/46 położone w Mrowinie oraz obszar Gminy Rokietnica w zakresie lokalizacji udokumentowanych złóż kopalin.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest udostępniona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.

Każdy ma prawo składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 262 z późniejszymi zmianami), na adres e-mail: urzad@rokietnica.pl w terminie do dnia 11.05.2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica.

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-04-15 14:17:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-04-15 14:18:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996