☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i ul. Rokietnickiej

Rokietnica, dnia 23.04.2015r.
RG.6721.8.2015

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i ul. Rokietnickiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 39, w związku z art. 46 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o:

- podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr XLVI/398/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i Rokietnickiej;

- oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, w terminie do dnia 22.05.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica.

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-04-23 23:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-04-23 23:53:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996