☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rej ul. Rokietnickiej, ul. Pogodnej i ul. Promyk oraz o pr

RG.6721.9.2015

Rokietnica, 30.04.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rej ul. Rokietnickiej, ul. Pogodnej  i ul. Promyk oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr IV/27/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rej ul. Rokietnickiej, ul. Pogodnej i ul. Promyk.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w godzinach przyjmowania interesantów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 25.05.2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 25.05.2015 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi i wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

                                                                                              Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-04-30 12:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-04-30 12:47:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996