OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. Serwisowej ? Etap I

    Rokietnica, dnia 07.05.2015 r.

RG.6721.15.2014

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. Serwisowej – Etap I

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr LIII/485/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2014r., zmienioną Uchwałą Nr VI/50/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 marca 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. Serwisowej – Etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  14 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, o godz. 17:00 (sala nr 13). Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica , ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2015r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy.                                                                                                                                                                                                

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-05-07 15:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-05-07 15:37:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki