OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kiersk

Rokietnica, dnia 21.05.2015r.

RG.6721.17.2013

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kierskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XL/320/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kierskiej Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kierskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 maja do 3 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7) w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 12.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica (sala nr 13) o godz. 17.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Rokietnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2015 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko można wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Rokietnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@rokietnica.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica. Uwagi złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-05-21 11:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-05-21 11:39:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki