☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

konsultacje społeczne dotyczące projektów:1)przebudowy pasa drogowego ul. Kierskiej w Kobylnikach, polegającej na budowie chodnika od ul. Szamotulskiej do granic miejscowości 2)budowy oświetlenia ulic

ZARZĄDZENIE NR 49/2015

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów:

  1. przebudowy pasa drogowego ul. Kierskiej w Kobylnikach, polegającej na budowie chodnika od ul. Szamotulskiej do granic miejscowości
  2. budowy oświetlenia ulicznego na ul. Kierskiej w Kobylnikach

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp.
nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Kobylniki i sołectwa Starzyny-Rogierówko, w sprawie projektu przebudowy pasa drogowego ul. Kierskiej w Kobylnikach, polegającej na budowie chodnika od ul. Szamotulskiej do granic miejscowości oraz projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Kierskiej w Kobylnikach.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 15 czerwca 2015 r. o godzinie 16:00,

2) 17 czerwca 2015 r. o godzinie 9:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectw lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwach.

 § 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanych rozwiązań projektowych, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązania projektowe zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

 § 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

 § 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Kobylniki i Starzyny Rogierówko, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

 § 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy:Łukasz Janikowski i Magdalena Błaszczyk.

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FORMULARZ UWAG

PROJEKTY

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-06-02 11:50:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-06-02 11:55:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996