OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w m. Żydowo, cz. południowo-zachodnia i w m. Krzyszkowo, cz. północna

Rokietnica, dnia 16.07.2015 r.
RG.6721.2.2015

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały nr II/17/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.07.2015r. do 24.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7) w godzinach przyjmowania interesantów tj. poniedziałek od 12.00-18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00-12.00.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania na obszarze objętym opracowaniem, zgodnie z obowiązującym Studium, tj. przeznaczenie tego terenu pod grunty orne z zakazem zabudowy, tereny zieleni krajobrazowej i tereny rowu melioracyjnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (sala nr 13) o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2015r. na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Rokietnica.

/-/ Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Edyta Musiał
(2015-07-16)
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-07-16 15:21:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-07-16 15:23:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki