☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Szkolnej i ul. Pawłowickiej

Rokietnica, dnia 23.07.2015 r.

Nr RG.6721.11 .2015

 


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Szkolnej i ul. Pawłowickiej


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 39, w związku z art. 46 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o:
- podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały Nr IV/25/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Szkolnej
i Pawłowickiej;
- oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica w terminie do dnia 21.08.2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica.
       
/-/
Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Edyta Musiał
(2015-07-23)
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-07-23 15:42:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-07-23 15:46:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996