☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uznanie ojcostwa

Symbol:
USC.5351

Nr karty:
USC – 16

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty - do wglądu).
  3. Karta ciąży (do wglądu) lub zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży

Załączniki:

·         wniosek o uznanie ojcostwa dziecka poczętego

Podstawa prawna:
Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opłaty:
Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Uwagi:
Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.

Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed urodzeniem dziecka.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-08-06 13:43:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-27 16:39:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996