Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia

Symbol:
USC.5351

Nr karty:
USC – 17

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:
Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi).

Załączniki:
wniosek do uznania ojcostwa dziecka urodzonego

Podstawa prawna:
Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opłaty:
Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokietnicy przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie. Jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w innym urzędzie stanu cywilnego, sprawa jest załatwiana po zrealizowaniu migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Uwagi:
Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-08-06 13:45:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-27 17:03:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki