Zaświadczenie o stanie cywilnym

Symbol
USC.5360

Nr karty:
USC – 19

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

· Wniosek o wydanie zaświadczenia

· Dowód osobisty lub paszport

Załączniki:

·         wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym

Podstawa prawna:
Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawia z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym

Opłaty:
1.  Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38zł
2.  Opłatę należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Nr rachunku SGB o/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001


Termin odpowiedzi:

W dniu zgłoszenia. Jeżeli akty zdarzeń - urodzeń, małżeństw, zgonów – stanowiące podstawę ustalenia stanu cywilnego osoby zainteresowanej sporządzone są poza Urzędem Stanu Cywilnego w Rokietnicy, wydanie zaświadczenia następuje po wprowadzeniu aktów przez odpowiedni USC do elektronicznego Systemu Rejestrów Państwowych.
Złożenie wniosku możliwe jest poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie. Możliwe jest również przesłanie wniosku drogą korespondencyjną lub elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627

poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00 

Tryb odwoławczy:
-

Uwagi:
-

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-08-06 13:51:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-02-02 14:21:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki