Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Zbyszka

Rokietnica, dnia 14.09.2015 r.

RG.6721.6.2015

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Zbyszka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz.  U. z  2015r. poz. 199  ze  zm.) oraz art. 39  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.  U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),  w związku z uchwałą Nr XLVIII/429/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w miejscowości  Mrowino, rejon ul. Zbyszka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.09.2015r. do 22.10.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00-18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00-12.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, o godz. 17:00 (saIa nr 13). Zgodnie z art. 18 ust. 1    w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 09.11.2015r.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-09-14 11:46:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-09-14 12:22:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki