Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy

Rokietnica, dnia 28.09.2015r.

RG.6721.17.2013
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kierskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XL/320/2013  z dnia 30 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kierskiej, Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kierskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06 października do 03 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7) w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00-18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00-12.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica o godz. 17.00 (sala nr 13).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Rokietnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2015 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Rokietnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@rokietnica.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica. Uwagi złożone po upłynie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.


 

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-09-28 15:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-09-28 15:25:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki