OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota, rej. ul. Poznańskiej i ul. Kasztanowej

Rokietnica, dnia 12.10.2015 r.

RG.6721.15.2015

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Sobota, rej. ul. Poznańskiej i ul. Kasztanowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr IV/28/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota, rej. ul. Poznańskiej i ul. Kasztanowej.
Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu.
Przedmiotem planu miejscowego jest prawidłowe zagospodarowanie terenu, poprzez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę techniczno-produkcyjną i aktywności gospodarczej małej intensywności, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica (Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27.06.2011 r.).
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, (pok. nr 7) w godzinach przyjmowania interesantów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 10.11.2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub adres  email: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 10.11.2015 r.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-10-12 13:03:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-10-12 13:08:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki