☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rej ul. Rolnej, ul. Golęcińskiej, ul. Polnej i ul. Zielonej

Rokietnica, dnia 19.10.2015 r.

RG.6721.16.2015

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica,
rej ul. Rolnej, ul. Golęcińskiej, ul. Polnej i ul. Zielonej

oraz
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr IV/26/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rej ul. Rolnej, ul. Golęcińskiej, ul. Polnej i ul. Zielonej.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 16.11.2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, e-mail: urzad@rokietnica.pl w terminie do dnia 16.11.2015 r.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Rokietnica
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-10-19 12:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-10-19 12:40:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996