☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Szamotulskiej, Jeziora Pamiątkowskiego, rzeki Samicy Pamiątkowskiej

Rokietnica, dnia 01.12.2015r.

RG.6721.17.2015

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Szamotulskiej, Jeziora Pamiątkowskiego, rzeki Samicy Pamiątkowskiej i ul. Sosnowej oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr VII/59/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Szamotulskiej, Jeziora Pamiątkowskiego, rzeki Samicy Pamiątkowskiej i ul. Sosnowej.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7) w godzinach przyjmowania interesantów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 29.12.2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
lub adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 29.12.2015 r.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica.
Uwagi i wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
                                  

 Wójt Gminy Rokietnica
 

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-01 12:58:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-01 13:03:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996