☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej

Rokietnica, dnia 03.12.2015r.

RG.6721.9.2014

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 3 pkt 11 oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 11.12.2015r. do 15.01.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, sala nr 13  o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, oraz prognozie może wnieść uwagi.
Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 01.02.2016r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Załaczniki:


 

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-03 14:06:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-12-14 15:29:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1349635