☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rokietnica, dnia 14.12.2015r.

RG.6720.6.2013, RG.6720.7.2014, RG.6720.2.2015

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica sporządzanej na podstawie:
- uchwały Nr XIV/119/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica dla części działki nr 14/12 położonej w Rokietnicy;
- uchwały Nr XLVIII/427/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 846/1-846/5 położone w Kiekrzu;
- uchwały Nr XLIX/442/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 7/5, 7/6 i 9/2 położone w Cerekwicy;
- uchwały Nr VI/43/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 319/45 i 319/46 położone w Mrowinie oraz w obszarze Gminy Rokietnica w zakresie uwzględnienia lokalizacji udokumentowanych złóż kopalin
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22.12.2015 r. do 22.01.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.01.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, sala nr 13 o godz. 17.00

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium oraz prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi do zmiany Studium i prognozy należy składać do 15.02.2016 r. na piśmie w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: urzad@rokietnica.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-14 14:56:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-12-22 09:19:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996