OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 153, 154/9, 154/10 i części działek nr 155, 72

Rokietnica, dnia 22.12.2015 r.

RG.6721.21.2015

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 153, 154/9, 154/10
 i części działek nr 155, 72
oraz
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr XIII/116/2015 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 153, 154/9, 154/10 i części działek nr 155, 72.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 21.01.2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, e-mail: urzad@rokietnica.pl w terminie do dnia 21.01.2016 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
 

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-22 12:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-22 12:45:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki