☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z 2016 roku

17. sesja - 25 stycznia 2016
XVII/166/2016 stanowiska Rady Gminy Rokietnica dotyczącego planowanego przebiegu linii 400 kV Piła-Krzewina-Plewiska nd. link
XVII/167/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok  DZ. URZ. WOJ. 2016.2164 z dn. 17.03.2016 link
XVII/168/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 nd. link
XVII/169/2016 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XVII/170/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Rokietnica z dn. 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.1140 z dn. 05.02.2016 link
XVII/171/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/133/2015 Rady Gminy Rokietnica z dn. 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2016.1239 z dn. 09.02.2016 link
XVII/172/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, Pawłowice i Rokietnica, rejon Jeziora Kierskiego i rzeki Samicy Kierskiej DZ. URZ. WOJ. 2016.1978 z dn. 08.03.2016 link
XVII/173/2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Zbyszka DZ. URZ. WOJ. 2016.1981 z dn. 08.03.2016 link
XVII/174/2016 ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rokietnica  DZ. URZ. WOJ. 2016.2165 z dn. 17.03.2016 link
XVII/175/2016 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Krzyszkowo  nd. link
XVII/176/2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogierówko, Gmina Rokietnica [ul. Jabłoniowa] DZ. URZ. WOJ. 2016.1613 z dn. 26.02.2016 link
XVII/177/2016 upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica nd. link
XVII/178/2016 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2016 rok nd. link
18. sesja - 29 lutego 2016
XVIII/179/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.2166 z dn. 17.03.2016 link
XVIII/180/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016 – 2023 nd. link
XVIII/181/2016 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica nd. link
załącznik nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XVIII/182/2016 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, wniesienia jako aport rzeczowy nieruchomości położonych w miejscowości Mrowino i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XVIII/183/2016 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XVIII/184/2016 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Kiekrz nd. link
XVIII/185/2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Dojazd] DZ. URZ. WOJ. 2016.2167 z dn. 17.03.2016 link
XVIII/186/2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Jaskółcza] DZ. URZ. WOJ. 2016.2153 z dn. 17.03.2016 link
XVIII/187/2016 nadania statutu instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury DZ. URZ. WOJ. 2016.2154 z dn. 17.03.2016 link
XVIII/188/2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szkolnej dla działek nr 14/7÷14/11 nd. link
19. sesja - 21 marca 2016
XIX/189/2016 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Kiekrz-Pawłowice na lata 2016-2021 nd. link
załącznik nd. link
XIX/190/2016 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Sobota-Bytkowo na lata 2016-2021 nd. link
załącznik nd. link
XIX/191/2016 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Starzyny-Rogierówko na lata 2016-2021 nd. link
załącznik nd. link
XIX/192/2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Tęczowej, ul. Poranek i ul. Świt nd. link
XIX/193/2016 przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2016 roku DZ. URZ. WOJ. 2016.3464 z dn. 24.05.2016 link
20. sesja - 25 kwietnia 2016
XX/194/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.3506 z dn. 25.05.2016 link
XX/195/2016 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2016 nd. link
XX/196/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016 - 2023 nd. link
XX/197/2016 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XX/198/2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, dla działek nr 266/1÷266/3, 267/1, 267/3÷267/5, 268 i część działki nr 293/5  nd. link
XX/199/2016 przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2425P nd. link
21. sesja - 30 maja 2016
XXI/200/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.5623 z dn. 22.09.2016 link
XXI/201/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016 - 2023 nd. link
XXI/202/2016 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XXI/203/2016 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Napachanie-Dalekie nd. link
XXI/204/2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Topolowej i ul. Jesionowej nd. link
XXI/205/2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, dla działek nr 91/27, 91/28 nd. link
XXI/206/2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, dla działek nr 62/1, 62/2, 63/6 i 63/7 nd. link
XXI/207/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej i w miejscowości Rokietnica (dz. nr 170) nd. link
XXI/208/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice, rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania nd. link
XXI/209/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej i ul. Bukowej nd. link
XXI/210/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Polnej nd. link
XXI/211/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Żydowo, rejon ul. Rostworowskiej, ul. Jesionowej i ul. Obornickiej nd. link
XXI/212/2016 zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rokietnica  nd. link
załącznik A nd. link
załącznik B nd. link
XXI/213/2016 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Cerekwica nd. link
XXI/214/2016 zmiany uchwały nr XX/199/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2425P nd. link
XXI/215/2016 stwierdzenia odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rokietnica nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XXI/216/2016 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
22. sesja - 27 czerwca 2016
XXII/217/2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2015 nd. link
XXII/218/2016 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2015 nd. link
23. sesja - 27 czerwca 2016
XXIII/219/2016 zmiany Uchwały Nr XXXIII/337/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej DZ. URZ. WOJ. 2016.4706 z dn. 19.07.2016 link
XXIII/220/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.5622 z dn. 22.09.2016 link
XXIII/221/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 nd. link
XXIII/222/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Żurawiej  nd. link
XXIII/223/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXIII/224/2016 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2016.4690 z dn. 19.07.2016 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.5044
Ogłoszony: 11.08.2016 
link
XXIII/225/2016 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy DZ. URZ. WOJ. 2016.4691 z dn. 19.07.2016 link
XXIII/226/2016 utworzenia podstacji (miejsce wyczekiwania) zespołu Ratownictwa Medycznego nd. link
  rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XXIII/227/2016 aktualizacji opisu granic jednomandatowych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2016.4692 z dn. 19.07.2016 link
XXIII/228/2016 aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rokietnica oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej DZ. URZ. WOJ. 2016.4693 z dn. 19.07.2016 link
XXIII/229/2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Olszynowa] DZ. URZ. WOJ. 2016.4694 z dn.19.07.2016 link
XXIII/230/2016 wystąpienia Gminy Rokietnica ze Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z siedzibą w Czempiniu nd. link
24. sesja - 3 sierpnia 2016
XXIV/231/2016 zmiany uchwały nr XII/99/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu nd. link
XXIV/232/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.5621 z dn. 22.09.2016 link
XXIV/233/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 nd. link
25. sesja - 31 sierpnia 2016
XXV/234/2016 udzielenia dotacji celowej Gminie Oborniki w zakresie wspólnego wykonywania zadania własnego gmin polegającego na budowie i utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt nd. link
XXV/235/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.5620 z dn. 22.09.2016 link
XXV/236/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 nd. link
XXV/237/2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej - I etap DZ. URZ. WOJ. 2016.5619 z dn. 22.09.2016 link
XXV/238/2016 zmiany uchwały Nr XLV/387/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przybroda, rejon ul. Łąkowej, ul. Kaźmierskiej, ul. Kolejowej i terenów kolejowych nd. link
XXV/239/2016 zmiany uchwały Nr XLVII/414/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr 74/35÷74/55 oraz część działek nr 74/66 i 74/67 nd. link
XXV/240/2016 zawarcia umów dzierżawy na kolejny okres nd. link
XXV/241/2016 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 407/11 oraz nr 407/12 położonych w miejscowości Rokietnica, będących rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XXV/242/2016 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 4/7 położonej w miejscowości Rogierówko, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XXV/243/2016 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Mrowino nd. link
XXV/244/2016 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Napachanie-Dalekie nd. link
XXV/245/2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica [ul. Zakładowa] DZ. URZ. WOJ. 2016.5618 z dn. 22.09.2016 link
XXV/246/2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica [ul. Wiązowa] DZ. URZ. WOJ. 2016.5617 z dn. 22.09.2016 link
XXV/247/2016 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej DZ. URZ. WOJ. 2016.5616 z dn. 22.09.2016 link
26. sesja - 26 września 2016
XXVI/248/2016 przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXVI/249/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.6184
Ogłoszony: 19.10.2016
link
XXVI/250/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 nd. link
XXVI/251/2016 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2016.6185
Ogłoszony: 19.10.2016
link
XXVI/252/2016 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi DZ. URZ. WOJ. 2016.6186
Ogłoszony: 19.10.2016
link
XXVI/253/2016 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności DZ. URZ. WOJ. 2016.6187
Ogłoszony: 19.10.2016
link
XXVI/254/2016 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe DZ. URZ. WOJ. 2016.6188
Ogłoszony: 19.10.2016
link
rozstrzygnięcie nadzorcze DZ. URZ. WOJ. 2016.6589
Ogłoszony: 04.11.2016
link
XXVI/255/2016 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi DZ. URZ. WOJ. 2016.6189
Ogłoszony: 19.10.2016
link
XXVI/256/2016 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2016.6190
Ogłoszony: 19.10.2016
link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.6590
Ogłoszony: 04.11.2016 
link
XXVI/257/2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i Rokietnickiej DZ. URZ. WOJ. 2016.6191
Ogłoszony: 19.10.2016
link
XXVI/258/2016 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Letnia] DZ. URZ. WOJ. 2016.6192
Ogłoszony: 19.10.2016
link
XXVI/259/2016 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  DZ. URZ. WOJ. 2016.6193
Ogłoszony: 19.10.2016
link
XXVI/260/2016 zmiany uchwały Nr VI/45/2015 z 23 marca 2015 roku w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów  DZ. URZ. WOJ. 2016.6194
Ogłoszony: 19.10.2016
link
27. sesja - 10 października 2016
28. sesja - 17 października 2016
XXVIII/261/2016 stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXVIII/262/2016 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXVIII/263/2016 przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXVIII/264/2016 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXVIII/265/2016 powołania doraźnej Komisji Statutowej nd. link
XXVIII/266/2016 wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokietnica nd. link
29. sesja - 7 listopada 2016
XXIX/267/2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok  DZ. URZ. WOJ. 2016.7145
Ogłoszony: 22.11.2016 
link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.7959
Ogłoszony: 14.12.2016 
link
XXIX/268/2016 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok  DZ. URZ. WOJ. 2016.7146
Ogłoszony: 22.11.2016 
link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.7960
Ogłoszony: 14.12.2016 
link
XXIX/269/2016 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  DZ. URZ. WOJ. 2016.7147
Ogłoszony: 22.11.2016 
link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.7961
Ogłoszony: 14.12.2016 
link
XXIX/270/2016 wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Rokietnica i ustalenia jej stawek DZ. URZ. WOJ. 2016.8037
Ogłoszony: 16.12.2016
link
XXIX/271/2016 określenia wysokości opłaty od posiadania psów  DZ. URZ. WOJ. 2016.7156
Ogłoszony: 23.11.2016 
link
XXIX/272/2016 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej  DZ. URZ. WOJ. 2016.7157
Ogłoszony: 23.11.2016 
link
XXIX/273/2016 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedłożonych przez AQUANET S.A.  nd. link
XXIX/274/2016 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  DZ. URZ. WOJ. 2016.7158
Ogłoszony: 23.11.2016 
link
XXIX/275/2016 zmiany uchwały nr XXVI/256/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26  września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  DZ. URZ. WOJ. 2016.7159
Ogłoszony: 23.11.2016 
link
XXIX/276/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.1225
Ogłoszony: 13.02.2017
link
XXIX/277/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 nd. link
XXIX/278/2016 uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XXIX/279/2016 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2017  nd. link
XXIX/280/2016 ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXIX/281/2016 zmiany w składzie Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXIX/282/2016 stanowiska Rady Gminy Rokietnica w sprawie likwidacji punktu ładunkowego w obrębie terenu dworca w Rokietnicy nd. link
30. sesja - 23 listopada 2016
XXX/283/2016 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rokietnica do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nd. link
XXX/284/2016 upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nd. link
XXX/285/2016 zmiany uchwały nr XX/199/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2425P, zmienianej uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr XXI/214/2016 z dnia 30 maja 2016 roku nd. link
XXX/286/2016 zmiany uchwały nr XII/99/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zmienianej uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr XXIV/231/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. nd. link
31. sesja - 5 grudnia 2016
XXXI/287/2016 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nd. link
XXXI/288/2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szkolnej dla działek nr 14/7-14/11 DZ. URZ. WOJ. 2016.8117
Ogłoszony: 19.12.2016
link
XXXI/289/2016 wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rokietnica nd. link
XXXI/290/2016 ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” DZ. URZ. WOJ. 2016.8046
Ogłoszony: 16.12.2016
link
XXXI/291/2016 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok nd. link
XXXI/292/2016 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na lata 2017-2019 nd. link
XXXI/293/2016 zgłoszenia sołectwa Krzyszkowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” nd. link
XXXI/294/2016 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 11/72 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XXXI/295/2016 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 481/6 oraz nr 481/7 położonych w miejscowości Rokietnica, będących rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XXXI/296/2016 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Cerekwica nd. link
XXXI/297/2016 nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXXI/298/2016 zmiany uchwały nr XLII/373/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zmienianej uchwałami Rady Gminy Rokietnica nr: XLVI/401/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku, LI/468/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., XIV/145/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku oraz XVI/157/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku nd. link
XXXI/299/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.1226
Ogłoszony: 13.02.2017
link
XXXI/300/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica  na lata  2016 – 2023 nd. link
XXXI/301/2016 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 nd. link
XXXI/302/2016 odwołania ze stanowiska redaktora naczelnego czasopisma „Rokickie Wiadomości” nd. link
XXXI/303/2016 powołania na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Rokickie Wiadomości” nd. link
XXXI/304/2016 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2017 nd. link
XXXI/305/2016 wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej nd. link
XXXI/306/2016 uznania Rady Gminy Rokietnica za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy nd. link
32. sesja -19 grudnia 2016
XXXII/307/2016 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027 nd. link
XXXII/308/2016 uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2017 rok  DZ. URZ. WOJ. 2017.3234
Ogłoszony: 11.04.2017 
link
XXXII/309/2016 zmiany Uchwały  nr XXXI/301/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 nd. link
XXXII/310/2016 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok  DZ. URZ. WOJ. 2017.2030
Ogłoszony: 10.03.2017
link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2016-01-28 15:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:26:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996