☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.Rozbudowa układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24?.

ZARZĄDZENIE NR 22/2016

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia  02 marca  2016 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Rozbudowa układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015.1515) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Mrowino-Cerekwica w sprawie projektu rozbudowy układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A”, piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 22 marca 2016 r. o godzinie 16:00,

2) 23 marca 2016 r. o godzinie 8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

 § 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu rozbudowy układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązanie projektowe zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

 

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

 

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Mrowino - Cerekwica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

 

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Paulina Strzykała
Udostępnił:
Widera Lidia
(2016-03-03 12:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2016-03-09 11:04:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470