☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/2016

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 17 marca 2016 roku

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 31/2016

Wójta Gminy Rokietnica

z dnia 17 marca 2016 roku

 

 

Podział środków finansowych

na powierzenie realizacji zadań publicznych

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

l.p.

nazwa oferenta

 

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy ARKA Kiekrz

Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla społeczności Gminy Rokietnica

         15 000,00 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" Rokietnica

Działalność dziecięcych i młodzieżowych klubów i sekcji sportowych poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych

         40 000,00 zł

3

Fundacja Miasto demeter

Sportowe lato – animacja czasu wolnego nad jeziorem

 

                        -   zł

4

Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWIAN" Mrowino

Tenis stołowy sportem na całe życie. Zajęcia szkoleniowe i udział w zawodach zawodników sekcji tenisa stołowego, organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy

         19 000,00 zł

5

Gminny Klub Sportowy "ROKITA" Rokietnica

Szkolenie w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu

         32 000,00 zł

6

Fundacja Lech Poznań Football Academy

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie zawodowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4-12 roku życia

                        -   zł

7

Fundacja Piotra Reissa

Sportowe otwarcie Mistrzostw Europy 2016 – Euro – wzrost aktywności fizycznej mieszkańców gminy Rokietnica

                        -   zł

8

Fundacja Piotra Reissa

Klub Sportowy Akademia Reissa – treningi piłkarskie dzieci
i młodzieży w gminie Rokietnica

                        -   zł

9

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

Działalność dziecięcych i młodzieżowych klubów i sekcji sportowych, osób po 50. roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizacje zajęć sportowo-rekreacyjnych (m.in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów)

           5 760,00 zł

10

PZW STERLET Koło Gminne nr 118 w Rokietnicy

Organizacja zawodów w wędkarstwie sportowym w kategoriach spinningowej i spławikowej w 2016 roku

           4 000,00 zł

11

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica

Siatkówka – moja pasja

         15 870,00 zł

 

 

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIA NR 31/2016

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 17 marca 2016 roku

 

Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lutego 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert.

Oferty nr 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 spełniają wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

 1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239),
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
  z 2011 r., Nr 6, poz. 25),
 3. Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 4. Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej.

 

Oferty nr 3, 6, 7 i 8 nie spełniają wymogów formalnych wynikających z przepisów:

 1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239),
 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
  z 2011 r., Nr 6, poz. 25),
 2. Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 3. Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej.

Pod względem merytorycznym oferty nr 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 15/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lutego 2016 roku.

W/w oferty uzyskały odpowiednio: 68, 70, 90, 83, 54, 85, 70 punktów na 100 możliwych.

Oferty nr 3, 6, 7 i 8 nie zostały poddane ocenie merytorycznej uzyskując negatywną opinię na etapie oceny formalnej ponieważ nie spełniły wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert).

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie powierzenia podmiotom i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

Wytworzył:
Danuta Potrawiak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2016-03-17 15:13:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2016-03-17 15:18:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760