☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: Przebudowa pasa drogowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej

 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Sobota-Bytkowo, w sprawie projektu przebudowy pasa drogowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej, budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym.

 

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 12 września 2016 r. o godzinie 16:00, 

2) 13 września 2016 r. o godzinie 08:00. 

 

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie. 

 

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu przebudowy ul. Obornickiej w m. Bytkowo.

2. Proponowane rozwiązanie przebudowy ul. Obornickiej w m. Bytkowo zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2. 

3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3 Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach. 

 

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Sobota-Bytkowo, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica. 

 

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wytworzył:
(2016-08-26)
Udostępnił:
Widera Lidia
(2016-08-28 11:41:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2016-08-28 12:00:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470