edycja elementu menu Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: Modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu

ZARZĄDZENIE NR 76/2016
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Modernizacja nawierzchni
ul. Ptasiej w Kiekrzu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Kiekrz - Pawłowice,  w sprawie projektu modernizacji nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu.
2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna,  
w dniach:
1) 14 września 2016 r. o godzinie 08:00,
2) 15 września 2016 r. o godzinie 16:00.
3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.
 
§ 2.
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu modernizacji nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu.
2. Proponowane rozwiązanie modernizacji ul. Ptasiej w Kiekrzu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej
Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.
3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.
Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Kiekrz-Pawłowice w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.
Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy:
Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Paulina Strzykała
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2016-08-31 17:42:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2016-08-31 17:50:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki