Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką

ZARZĄDZENIE NR 91/2016
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Budowa
ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Rokietnica i Bytkowo, w sprawie projektu budowy ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką.
2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna,  
w dniach:
1) 25 października 2016 r. o godzinie 08:00,
2) 26 października 2016 r. o godzinie 16:00.
3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. miejscowości lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. miejscowościach.

§ 2.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanych wariantów budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką.
2. Proponowane rozwiązanie budowy ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.
3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Rokietnica i  Sobota - Bytkowo w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy:
Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Wytworzył:
Paulina Strzykała
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2016-10-10 19:10:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2016-10-10 19:26:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki