Budowa budynku biblioteki gminnej z częścią handlowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową oraz techniczną

1.    Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj

2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.    Materiały przetargowe


1.       Projekt wykonawczy, kosztorys - projekt zagospodarowania terenu, architektura

2.       Projekt wykonawczy, kosztorys – drogi

3.       Projekt wykonawczy – konstrukcja

4.       Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne, instalacje wew. gazowe

5.       Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne

6.       STWIOR


UWAGA !

 

Nie należy wyceniać pozycji oznaczonej SST-4 – Dostarczenie i montaż (mebli) biblioteki, które będą stanowiły przedmiot oddzielnego zamówienia.

 


Do Zamawiającego skierowano zapytania o treści:

Pytanie 1:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o STWiORB oraz przedmiar w wersji edytowanej ath. Dla branży sanitarnej.

Odpowiedź:
Przedmiar robót - Instalacje klimatyzacji i chłodnicze
Przedmiar robót - Instalacje ogrzewania
Przedmiar robót - Instalacje technologiczne kotłowni z instalacją gazową
Przedmiar robót - Instalacje wentylacyjne
Przedmiar robót - Instalacje wod-kan
Przedmiar robót - Terenowe sieci wod-kan

Przedmiary robót -  ATH >>> kliknij tutaj

STWIOR instalacji sanitarnej

Pytanie 2:

W związku z udziałem w postępowaniu „Budowa budynku biblioteki gminnej z częścią handlowo- usługową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową oraz techniczną” i dostępnych materiałów odnośnie płyt betonowych ozdobnych stwierdzamy rozbieżności w wyliczeniach jak poniżej:
- pozycja w przedmiarze 237d2.3 – ilość 354 m2
- opis pozycja 5.1. zestawienie powierzchni 350 m2
- wyliczenia na podstawie rysunku DWG i ilość 507,55 m2

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie niniejszym informujemy, że właściwe powierzchnie nawierzchni ciągów pieszych w obszarze zagospodarowania terenu inwestycji wynoszą odpowiednio:
Chodniki z kostki betonowej – 854 m2
Chodniki z płyt betonowych ozdobnych 100x50 cm – 446 m2

Odpowiednio należy skorygować zatem wartości ujęte w przedmiarach robót budowlanych:
Pozycja 236d.2.3- 854 m2
Pozycja 237d.2.3 – 446 m2

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi prezentujemy projekt zagospodarowania terenu ze skorygowanym bilansem powierzchni >>> kliknij tutaj

Pytanie nr 3

W związku z udziałem w postępowaniu „Budowa budynku biblioteki gminnej z częścią handlowo – usługową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową oraz techniczną”. Proszę o informację czy napis na elewacji wchodzi w zakres zamówienia a jeżeli tak to z jakich materiałów ma zostać wykonany, w jakiej czcionce plus wymiary, jaki rodzaj podświetlenia itp.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie niniejszym informujemy, że wykonanie i montaż logotypów oraz napisów na elewacji budynku nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Wykonawca powinien natomiast doprowadzić zasilanie do miejsc przewidywanej lokalizacji napisów, zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.


Pytanie nr 4

1. Czy w rozumieniu art.7.2 ust.3 SIWZ obiekt – budynek usługowy….wartość robót 1.174.560,00 zł  zostanie uznany jako obiekt użyteczności publicznej.

Odpowiedź
SIWZ zawiera definicję obiektu użyteczności publicznej.
Oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokona komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa ROS Sp. z o.o.

Pytanie nr 5

Firma jest w trakcie realizacji hali produkcyjno-magazynowej…- wartość robót 5.659.968,00 brutto, stan zaawansowania 1.5000.000,0 brutto.
Firma jest w trakcie realizacji rozbudowy budynku drukarni o halę magazynowo - produkcyjną w…. wartość robót 3.147.028,00 zł brutto.
Czy w rozumieniu art.7.2 ust.3 SIWZ obiekt wskazany w punkcie 2 zostanie uznany jako obiekt użyteczności publicznej  i czy stan zaawansowania robót pozwoli na spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej?

Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zapisami SIWZ warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykonał( zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wymagane roboty.
Roboty nie zakończone i nie potwierdzone dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie nie pozwolą na spełnienie wymaganego warunku.

Pytanie nr 6

W związku z udziałem w postepowaniu „Budowa budynku biblioteki gminnej z częścią handlowo- usługową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową oraz techniczną” proszę o podanie informacji odnośnie;
- specyfikacji dla siatki cięto ciągnionej (jaki materiał, średnica oczka, itp.)
- specyfikacji dla wykładziny z tworzyw sztucznych (jaki materiał, grubość, itp.)

Odpowiedź;

 1. Specyfikacja siatki cięto- ciągnionej
 1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana malowana w kolorze RAL 7016 lub blacha aluminiowa malowana w kolorze RAL 7016
 2. Szerokość oczka: ok. 40-80 mm
 3. Przezierność względna: ok. 50-60%
 1. Nie przewidujemy montażu wykładzin z tworzyw sztucznych. Wykończenie pomieszczeń przewiduje się w stanie deweloperskim.

Pytanie nr 7

Na rysunku IE09- Schemat ideowy zasilania, wskazano, że należy wymienić układ pomiarowy energii elektrycznej dla zasilania rozdzielnicy TU1 (wymiana przekładników i licznika).
Czy ten nowy układ pomiarowy będzie służył do rozliczania się najemcy  z zewnętrznym dostawcą energii elektrycznej (np. ENEA), czy będzie tylko potrzeby administratora budynku ?

Odpowiedź:

Układ jest przeznaczony na potrzeby administratora budynku.

Pytanie nr 8

Na rysunku IE04- instalacja oświetlenia- rzut piętra Projektant nie wskazał, które oprawy oświetleniowe, czujniki DALI LS/PD CI oraz DALI PROF. PB Coupler należą do konkretnych sekcji sterowania DALI.
Proszę o uzupełnienie rysunku o przydział do stref sterowania.

Odpowiedź:

Rzut piętra z zaznaczonym przydziałem do sekcji sterowania DALI >>> kliknij tutaj

Pytanie nr 9

W opisie technicznym, punkt 3.2 – wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego Projektant podaje klasę okablowania jako „EA”, natomiast w punkcie 3.4 opis urządzeń i wykonanie instalacji podaje „projektuje się kabel kat. 6 o konstrukcji F/UTP”… natomiast na rysunku nr IE12- schemat ideowy instalacji LAN i CCTV jest kabel U/UTP kat.6.
Jakie ma być to okablowanie: ekranowane czy nieekranowane, klasy E czy EA ?

Odpowiedź:

Okablowanie strukturalne o konstrukcji U/UTP, klasa E.

Pytanie nr 10

Na rysunku IE12-schemat ideowy instalacji LAN i CCTV dla okablowania CCTV Projektant podał kabel F/UTP kat.6. Dla systemu CCTV wystarczy kabel U/UTP kat.5.
Czy można zastosować kabel U/UTP kat. 6 ?

Odpowiedź:

Zastosowanie okablowania o konstrukcji U/UTP kat. 6 jest dopuszczalne.

Pytanie nr 11

Proszę o informację, czy Zamawiający dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją zawartą w punkcie 15 opisu technicznego tomu 1 projektu wykonawczego, dla budynku biblioteki gminnej w Rokietnicy została wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę nr 6260/16 z dnia 22.11.2016 r.

Pytanie nr 12

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie odbiory przez stosowne organy konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wszystkie odbiory związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Proszę o potwierdzenie, że 3 szt. drzwi D7, 1 szt. drzwi D6, 1 szt. drzwi D8, 1 szt. drzwi D10, 1 szt. drzwi D11 9znajdujące się na parterze) nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że drzwi wewnętrzne w obrębie powierzchni najmu na parterze (3 szt. drzwi D7, 1 szt. D6, 1 szt. D8, 1 szt. D10, 1 szt. D11), zlokalizowane w ścianach oznaczonych linią przerywaną, nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie nr 14

Proszę o wyjaśnienie, czy drzwi na parterze D3 wchodzą w zakres zamówienia, ponieważ nie zostały ujęte w przedmiarze oraz czy obowiązuje wymiana okna na okno EI60 znajdujące się przy łączniku. Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów i opis.

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne D3 wchodzą w zakres zamówienia i zostały opisane na rzucie parteru oraz w zestawieniu stolarki drzwiowej.

W zakresie zamówienia obowiązuje konieczność wymiany okna w budynku ROS na okno odporności ogniowej EI60, o wymiarach 177x120 cm, w kolorze stolarki identycznym z istniejącym.

Pytanie nr 15

Proszę o weryfikację następujących pozycji z przedmiaru ślepego B:

5.1. 218 d.1.19- 2 szt. są wg przedmiaru- wg zestawienia i rysunków są 4 szt. – którą ilość należy przyjąć.

5.2. 219 d.1.19 – czy drzwi D6 mają mieć odporność ogniową E160

5.3. 229 d.1.19 – długość fasady o symbolu F3 – wg. przedmiaru, a F4 – wg zestawienia jest krótsza niż wynika to z rysunku – proszę o weryfikację.

5.4. 227 d.1.19 – czy są to drzwi D4a o wym. w świetle  muru 1,62x2,20 m ?

5.5. 220d. 1.19 oraz 224. d. 1.19 – czy drzwi D8 i D9 mają być oszklone? W zestawieniu stolarki drzwiowej nie ma takiej informacji.

Odpowiedź:

Ad.5.1 należy przyjąć 4 pary drzwi zgodnie z rysunkiem oraz zestawieniem stolarki drzwiowej.

Ad. 5.2. Tak, drzwi D6 powinny posiadać odporność ogniową EI60.

Ad. 5.3. Należy przyjmować w pierwszej kolejności szerokość fasad zgodnie z rysunkami rzutów. W przedmiarze pojawiła się oczywista omyłka pisarska: oznaczenie fasady F3 pojawia się dwukrotnie, stąd omyłkowe oznaczenia kolejnych fasad (F4 zamiast F5, F5 zamiast F6 itd.) Dal uściślenia dołączone zostało zweryfikowane zestawienie stolarki fasadowej i okiennej.

Ad. 5.4. Tak

Ad. 5.5. Nie drzwi D8 i D9 nie mają być oszklone – należy przyjąć wykończenie zgodnie z zestawieniem stolarki.
Załącznik >>> kliknij tutaj

Pytanie nr 16

Proszę o wskazanie parametrów wykończenia windy, ponieważ ma to istotny wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Należy przyjąć następujące parametry windy: Sufit z blachy malowanej w kolorze białym z oświetleniem liniowym, Ściany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, preferowana możliwość wykończenia posadzki zgodnie z materiałem wykończeniowym holu głównego. Opcjonalnie podłoga z vinylu w kolorze szarym. Sygnalizacja z czarnego poliwęglanu łączonego ze stalą nierdzewną szczotkowaną. Poręcze ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Możliwość zastosowania kart kontroli dostępu.

Pytanie nr 17

Proszę o podanie parametrów wycieraczek, ponieważ ma to istotny wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Wycieraczka zewnętrzna: Systemowa wycieraczka do zastosowań zewnętrznych na profilach aluminiowych z wkładem gumowym w kolorze czarnym, wysokość profilu nie większa niż 22 mm.

Wycieraczka wewnętrzna: Systemowa wycieraczka na profilach aluminiowych z wkładem gumowo- szczotkowym w kolorze czarnym, wysokość profilu nie większa niż 22 mm.

Pytanie nr 18

Proszę o informację, czy w pomieszczeniu, w którym został zaprojektowany sufit podwieszany, należy tynkować strop. Nie wynika to z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach, w których został zaprojektowany sufit podwieszany nie trzeba tynkować stropu.

Pytanie nr 19

Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane wszystkie balustrady wewnętrzne.

Odpowiedź:

Balustrady wewnętrzne należy wykonać z następujących materiałów:

 1. Klatka schodowa ewakuacyjna: balustrada ze stali nierdzewnej z pochwytem drewnianym.
 2. Klatka schodowa wejściowa zgodnie z detalem nr 1; balustrada żelbetowa obudowana panelami MDF w kolorze białym matowym, pochwyt ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL9016- zgodnie z detalem nr 1.

Pytanie nr 20

W dokumentacji projektowej nie określono rodzaju izolacji podposadzkowej, w przedmiarach ujęto papę. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie papy, pomimo że nie posiada ona atestów? Jeżeli nie, prosimy o podanie rozwiązania zamiennego.

Odpowiedź:

Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z dokumentacją projektową lub równoważne, każdorazowo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie nr 21

Proszę o określenie parametrów farby wykończeniowej pomieszczeń, ponieważ ma to istotny wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić malowanie ścian farbą lateksową.

Pytanie nr 22

Proszę o podanie parametrów płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniach i na schodach, ponieważ ma to istotny wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Klatka schodowa ewakuacyjna (posadzka z cokołem oraz stopnie) : gres szkliwiony, rektyfikowany o następujących parametrach:

 1. Antypoślizgowość – min R10
 2. Klasa ścieralności – min IV
 3. Kolor – grafitowy
 4. Wymiary płytek – min 59x29 cm
 5. Wykończenia – mat

Pomieszczenia techniczne: gres techniczny o następujących parametrach:

 1. Mrozoodporność
 2. Antypoślizgowość – min R10
 3. Kolor – szary lub grafitowy
 4. Wymiary płytki: min 29x29 cm
 5. Wykończenie – mat

Wykończenie płytkami ceramicznymi podłóg i ścian pomieszczeń socjalnych, toalet, pomieszczenia archiwum itp., poza zakresem standardu deweloperskiego (poza zakresem zamówienia).

 

Pytanie nr 23

Proszę o podanie parametrów materiału, jak należy wycenić poz. 216 przedmiaru slepego B: okładziny balustrad z płyt.

Odpowiedź:

Płyty z lakierowanego MDF w kolorze białym, wykończenie mat.

Pytanie 24

Proszę o określenie parametrów gaśnic.

Odpowiedź:

Budynek wyposażyć w gaśnice GP4x ABC w ilości nie mniejszej niż: 1 gaśnica na każde 200 m2 powierzchni budynku oraz o drodze dojścia do gaśnicy nie dłuższej niż 30 m.

Pytanie nr 25

Proszę o podanie parametrów ,ławek i koszy na śmieci.

Odpowiedź:

Przewiduje się zagospodarowanie terenu następującymi elementami małej architektury:

 1. Ławki – 6 szt. np. MetalCo, model: Box, wymiary: dł. 393 mm, sz. 400 mm, w. 1005 mm, wykończenie: siedzisko – drewno egzotyczne, podstawa – stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 lub równoważne:
 2. Kosze na śmieci- 6 szt. np. MetalCo, model: Box, wymiary: dł. 393 mm, sz. 400 mm, w. 1005 mm, wykończenie: drewno egzotyczne, stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 lub równoważne;
 3. Stojak/stojaki na rowery na min. 6 stanowisk rowerowych – stal malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.

Pytanie nr 26

Zgodnie z dokumentacją projektową – przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania. Nie zostało ono udostępnione, proszę o informację, czy wchodzi ono w zakres niniejszego postepowania. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wchodzi w zakres postępowania. Przyłącze należy wykonać oraz wycenić zgodnie z załączonymi materiałami.  

- Załącznik 1
- Załącznik 2

Pytanie nr 27

W związku z przewidzianymi lampami w zabudowie sufitowej, instalacją wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w postaci klimatyzatorów kasetonowych, prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczącej standardu i sposobu wykonania sufitu podwieszanego na poziomie +1 oraz 0. Prosimy o wykaz pomieszczeń, w których należy przewidzieć wykonanie sufitu podwieszanego. Prosimy o określenie standardu sufitu i sposobu jego wykonania jaki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach holu głównego, księgozbioru głównego, czytelni, sal wielofunkcyjnych oraz pomieszczeniach biurowych należy wykonać modułowy sufit gipsowo- kartonowy akustyczny z profilem w całości ukrytym w kolorze białym np. Ecophon Focus Ds. lub równoważny lub sufit gipsowo – kartonowy pełny o podwyższonej izolacyjności akustycznej np. Rigips Aku Pro lub równoważny. W pozostałych pomieszczeniach należy wykonać sufit podwieszany gipsowo- kartonowy pełny.

Sufity powinny być wykonane na systemowym ruszcie aluminiowym lub stalowym, montowane na podkonstrukcji i/lub zawiesiach zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu, w sposób umożliwiający montaż opraw oświetleniowych oraz urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej itp.

W przypadku sufitu podwieszanego pełnego należy zastosować otwory i klapy rewizyjne w ilości niezbędnej do właściwego serwisowania urządzeń i instalacji sufitowych. Sufit podwieszany pełny malować w kolorze białym.

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania sufitów podwieszanych w powierzchni(ach) najmu w parterze budynku.

Pytanie nr 28

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczącej montażu oraz konstrukcji wsporczych dla urządzeń dachowych- central wentylacyjnych, wentylatorów, jednostek klimatyzacji. Prosimy o informacje jakie elementy i standard wykonania należy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź:

Projekt podkonstrukcji dla central wentylacyjnych znajduje się w dokumentacji branży konstrukcyjnej. Pozostałe mocowania i posadowienie dla elementów i urządzeń na dachu takich jak agregaty chłodnicze, kanały wentylacyjne, wyrzutnie i wentylatory dachowe należy wycenić jako konstrukcje samonośne typu big-foot.

Pytanie nr 29

Jaką w wycenie przyjąć lokalizację szafy zasilająco- sterowniczych central wentylacyjnych ?

Odpowiedź:

Lokalizację szaf zasilająco- sterowniczych przewidziano w pomieszczeniu technicznym 0.06 na parterze. Z szaf zasilających do central na dach należy poprowadzić kable zasilająco – sterownicze.

Pytanie nr 30

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących szczegółów zasilania i sterowania systemu VRV? Sposób zasilania, okablowania oraz sterowania jakie należy ująć w wycenie.

 Odpowiedź:

Zasilanie systemu VRV (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne) zgodnie z projektem elektrycznym. W instalacji przewidziane są sterowniki przewodowe (dla każdej jednostki) zgodnie z dokumentacją projektową. W wycenie należy ponadto ująć przewód sterowniczy ekranowany (linka) prowadzony zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu równolegle z wykonaniem instalacji freonowej. Przewód łączy wszystkie jednostki wewnętrzne i skrzynki odzysku ciepła z agregatem sprężarkowo- skraplającym.

Pytanie nr 31

Jak należy przyjąć w wycenie prac sposób sterowania pracą wentylatorów wywiewnych współpracujących z centralami wentylacyjnymi ?

Odpowiedź:

Wentylatory załączane są poprzez styczniki z projektem elektrycznym.

 Pytanie nr 32

W związku z udziałem w postępowaniu „Budowa budynku biblioteki gminnej z częścią handlowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową oraz techniczną” proszę o uszczegółowienie zakresu zamówienia, co dokładnie wchodzi z zakres?

Skoro ma być stan deweloperski, to czy poniższe elementy wchodzą w zakres zamówienia:

- sufity podwieszane;

- tynki wewnętrzne gipsowe oraz z gładzi gipsowej wraz z malowaniem;

- ścianki HPL w pomieszczeniach WC;

- ścianka szklana nieujęta w zestawieniu stolarki;

- obudowa płytami MDF schodów wejściowych;

- dostarczenie i montaż kompletu wyposażenia pomieszczeń sanitarnych (kosze na śmieci, wieszaki na ręczniki, suszarki do włosów, suszarki do rąk, dozowniki do mydła, szczotki WC);

- wycieraczki oraz pozostałe posadzki takie jak gres techniczny czy okładziny z kamienia.

Pytanie nr 33

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn „Budowa budynku biblioteki gminnej z częścią handlowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową oraz techniczną” – znak ZP.271.1.2016

W związku z zamiarem złożenia oferty na przetarg jak wyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższej wątpliwości.

Zamawiający (jako element pomocniczy) dołączył do dokumentacji przedmiary robót – prosimy jednak państwa o wyjaśnienie przedmiarów branży budowlanej – które z nich sa aktualne. Zostały bowiem dołączone 3:

„Rokietnica Inwestorski ślepy B”, „Rokietnica Inwestorski ślepy DB” oraz „Rokietnica Inwestorski ślepy WB” i według naszej opinii kosztorysy się dublują. Prosimy o Państwa opinię w tej sprawie.

Pytanie nr 34

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania wynikające z załączonej dokumentacji.

W związku z pytaniem nr 6.2. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego i odpowiedzią, z której wynika, że wykończenie pomieszczeń przewiduje się w stanie deweloperskim, prosimy o sprecyzowanie zakresu postepowania. W oparciu o dokumentację przetargową domniemać można, że zamówienie obejmuje całość robót budowlanych, jedynie z wyłączeniem dostarczenia i montażu (mebli) biblioteki. Wobec tego prosimy o dokładne określenie zakresu robót, jakie należy wycenić w zakresie robót budowlanych, jak i instalacyjnych z podaniem kosztorysów /działów/ pozycji, które należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na pytania nr 32,33,34

Biblioteka standardy >>> kliknij tutaj

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 6.500.000,00 zł netto, tj. 7.995.000,00 zł brutto (słownie: siedemmilionówdziewięćsetdziewięćdziesiątpięćtysięcyzłotych brutto 00/100).


Lista złożonych ofert:

 

L.p.

Podmiot

cena oraz termin gwarancji

1

CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grunwaldzka 475
62-064 Plewiska

8.363.016,00 zł brutto

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 20B
64-400 Międzychód

9.022.825,56 zł brutto

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo WENO
Węgrzyn i Nowacki s.j.
ul. Mostowa 2
64-800 Chodzież

8.199.434,13 zł brutto

60 miesięcy

4

SENTRA Sp. z o.o.
ul. Poznańska 88c
62-040 Puszczykowo

11.293.254,44 zł brutto

60 miesięcy

5

KONSORCJUM FIRM:

LIDER: PHU Sławomir Lisiewicz
Stróżewo 36, 64-8000 Chodzież

PARTNER: Firma WIELĄDEK
 Podanin, Os. Barwne 19, 64-800 Chodzież

7.810.500,00 zł brutto

60 miesięcy

6

STRUKTUM SJ Sp. z o.o.
ul. Gardowska 2a
61-312 Poznań

9.906.322,41 zł brutto

60 miesięcy

7

KONSORCJUM FIRM:

LIDER: PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany
 ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo

PARTNER: JARBUD Zakład Ogólnobudowlany
Jarosław Glinka
ul. Zielona 11,
64-500 Szamotuły

8.917.500,00 zł brutto

60 miesięcy

8

THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Walki Młodych 78a
64-920 Piła

9.215.386,96 zł brutto

60 miesięcy

 


RI.271.1.2016                                                                  

                 Rokietnica, dnia 30.01.2017r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku  biblioteki gminnej z częścią handlowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową oraz techniczną.”

 1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 5 złożona  przez

Konsorcjum firm w składzie:
Lider: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież
Partner: FIRMA WIELĄDEK Podanin, oś. Barwne 19, 64-800 Chodzież
z ceną 7.810.500,00 zł brutto i terminem gwarancji 60 miesięcy.
                                    

Słownie zł: siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset złotych.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych niepodlegających odrzuceniu i najwyżej określony okres gwarancji.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Do postępowania złożono 8 ofert przetargowych.

Oferta Nr 1
CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grunwaldzka 475,62-064 Plewiska     
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 56,04
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Łączna ilość punktów – 96,04

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 20B  64-400 Międzychód
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 51,94
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Łączna ilość punktów – 91,94

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki s.j. ul. Mostowa 2,64-800 Chodzież            
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 57,15
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Łączna ilość punktów – 97,15

Oferta Nr 4
SENTRA Sp. z o.o. ul. Poznańska 88c  62-040 Puszczykowo         
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 41,50
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Łączna ilość punktów – 81,50

Oferta Nr 5
KONSORCJUM FIRM:
LIDER: PHU Sławomir Lisiewicz,  Stróżewo 36, 64-8000 Chodzież
PARTNER: Firma WIELĄDEK   Podanin, Os. Barwne 19, 64-800 Chodzież
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 60
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Łączna ilość punktów - 100
 

Oferta Nr 6
STRUKTUM S.J. Sp. z o.o. ul. Gardowska 2a, 61-312 Poznań       
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 47,31
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40                                                                  
Łączna ilość punktów – 87,31

Oferta Nr 7
KONSORCJUM FIRM: 
LIDER: PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo
PARTNER: JARBUD Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Glinka ul. Zielona 11, 64-500 Szamotuły
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 52,55
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Łączna ilość punktów – 92,55

Oferta Nr 8
THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Walki Młodych 78a,  64-920 Piła             
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 50,85
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Łączna ilość punktów – 90,85

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Jerzy Maciejewski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Widera Lidia
(2016-12-30 14:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-01-30 14:12:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki