Oferta Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Pod Kasztanem dot. realizacji zadania publicznego pn. Cudze chwalicie swego nie znacie wyjazd sportowo-rekreacyjny członków Stowarzyszenia

Rokietnica, dn. 09-01-2017 r.

RO.525.5.2017 

Informacja
o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie” wyjazd sportowo-rekreacyjny członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”

W dniu 2 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” zwróciło się do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cudze chwalicie swego nie znacie” wyjazd sportowo-rekreacyjny członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami). Termin realizacji zadania określono na okres od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” w dniu 2 stycznia 2017 roku spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Wniosek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” spełnia łącznie powyższe warunki.

Zadanie pn. nazwą „Cudze chwalicie swego nie znacie” wyjazd sportowo-rekreacyjny członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” jest zgodne z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Programie Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (Uchwała Nr XXIX/279/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 7 listopada 2016 r.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Cudze chwalicie swego nie znacie” wyjazd sportowo-rekreacyjny członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”, opisanego w ofercie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 6 500,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 15.30 w następujący sposób: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 18. 

 

 W załączeniu:

  • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego >>> LINK
  • Formularz uwag >>> LINK

 

Wytworzył:
Danuta Potrawiak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-01-09 14:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-01-09 16:36:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki