Uchwały z 2017 roku

33. sesja - 26 stycznia 2017
XXXIII/311/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Migdałowa] DZ. URZ. WOJ. 2017.1227
Ogłoszony: 13.02.2017
link
XXXIII/312/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Francuska] DZ. URZ. WOJ. 2017.1228
Ogłoszony: 13.02.2017
link
XXXIII/313/2017 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2017 nd. link
XXXIII/314/2017 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Kobylniki nd. link
XXXIII/315/2017 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XXXIII/316/2017 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ inny niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji DZ. URZ. WOJ. 2017.1130
Ogłoszony: 07.02.2017
link
rozstrzygnięcie nadzorcze DZ. URZ. WOJ. 2017.1825
Ogłoszony: 03.03.2017
link
XXXIII/317/2017 zmiany uchwały Nr XL/330/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2017.1131
Ogłoszony: 07.02.2017
link
XXXIII/318/2017 zmiany Uchwały Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli   i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole  podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica  DZ. URZ. WOJ. 2017.1132
Ogłoszony: 07.02.2017
link
XXXIII/319/2017 nieodpłatnego nabycia infrastruktury technicznej położonej w miejscowości Żydowo nd. link
XXXIII/320/2017 wydawania czasopisma lokalnego „Rokickie Wiadomości” nd. link
XXXIII/321/2017 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2017 rok nd. link
34. sesja - 16 lutego 2017
XXXIV/322/2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe nd. link
XXXIV/323/2017 upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup specjalnego samochodu pożarniczego typu średniego – terenowego wraz z wyposażeniem” planowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nd. link
XXXIV/324/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.3235
Ogłoszony: 11.04.2017
link
XXXIV/325/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 nd. link
XXXIV/326/2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   w miejscowości Mrowino, dla części działek nr 266/3 i 267/5  DZ. URZ. WOJ. 2017.2287
Ogłoszony: 27.03.2017
link
XXXIV/327/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXXIV/328/2017 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rokietnica  nd. link
XXXIV/329/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXXIV/330/2017 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica  nd. link
XXXIV/331/2017 zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
35. sesja - 27 lutego 2017
XXXV/332/2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica nd. link
XXXV/333/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska nd. link
XXXV/334/2017 udzielenia Gminie Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania polegającego na budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. nd. link
XXXV/335/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Irysowa] DZ. URZ. WOJ. 2017.2054
Ogłoszony: 13.03.2017
link
XXXV/336/2017 zgłoszenia Sołectwa Napachanie-Dalekie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” nd. link
XXXV/337/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.3236
Ogłoszony: 11.04.2017
link
XXXV/338/2017 zmiany uchwały Nr VI / 45 / 2015 z 23 marca 2015 roku w sprawie  poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów  DZ. URZ. WOJ. 2017.2055
Ogłoszony: 13.03.2017
link
36. sesja - 27 marca 2017
XXXVI/339/2017 określenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Rokietnica ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu DZ. URZ. WOJ. 2017.3483
Ogłoszony: 25.04.2017
link
XXXVI/340/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.3237
Ogłoszony: 11.04.2017
link
XXXVI/341/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 nd. link
XXXVI/342/2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. DZ. URZ. WOJ. 2017.3177
Ogłoszony: 10.04.2017
link
XXXVI/343/2017 ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica”  DZ. URZ. WOJ. 2017.3484
Ogłoszony: 25.04.2017
link
XXXVI/344/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr 74/35÷74/55 oraz część działek nr 74/66 i 74/67 – etap I  DZ. URZ. WOJ. 2017.3238
Ogłoszony: 11.04.2017
link
XXXVI/345/2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, dla działek nr 91/27 i 91/28 DZ. URZ. WOJ. 2017.3239
Ogłoszony: 11.04.2017
link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2017.3691
Ogłoszony: 08.05.2017 
link
XXXVI/346/2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186 nd. link
XXXVI/347/2017 przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2017 roku DZ. URZ. WOJ. 2017.3178
Ogłoszony: 10.04.2017
link
XXXVI/348/2017 określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Rokietnica  DZ. URZ. WOJ. 2017.3253
Ogłoszony: 12.04.2017 
link
XXXVI/349/2017 nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Kiekrz nd. link
XXXVI/350/2017 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Kobylniki, gm. Rokietnica  nd. link
37. sesja - 24 kwietnia 2017
XXXVII/351/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Pawłowickiej nd. link
XXXVII/352/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo i w miejscowości Sobota rejon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Poznania nd. link
XXXVII/353/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica nd. link
XXXVII/354/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Wiatracznej, ul. Poznańskiej, ul. Willowej i ul. Podjazdowej nd. link
XXXVII/355/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie rejon ul. Poznańskiej i ul. Kokoszczyńskiej nd. link
XXXVII/356/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Kobylnickiej nd. link
XXXVII/357/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej do Zachodniej Obwodnicy Poznania w miejscowości Sobota i do południowo-wschodniej granicy administracyjnej gminy Rokietnica nd. link
XXXVII/358/2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rokietnica rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej i w miejscowości Mrowino do ul. Radziwoja nd. link
XXXVII/359/2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017 nd. link
XXXVII/360/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.3956
Ogłoszony: 17.05.2017
link
XXXVII/361/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027 nd. link
XXXVII/362/2017 zmiany Uchwały Nr XXIX/267/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok  DZ. URZ. WOJ. 2017.3720
Ogłoszony: 08.05.2017 
link
XXXVII/363/2017 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Rokietnica instrumentem płatniczym  DZ. URZ. WOJ. 2017.3955
Ogłoszony: 17.05.2017 
link
XXXVII/364/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica [ul. Północna] DZ. URZ. WOJ. 2017.3721
Ogłoszony: 08.05.2017 
link
XXXVII/365/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica [ul. Promienna] DZ. URZ. WOJ. 2017.3722
Ogłoszony: 08.05.2017
link
38. sesja - 29 maja 2017
XXXVIII/366/2017 przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2400P, 2423P, 2424P i 2425P w miejscowości Rokietnica nd. link
XXXVIII/367/2017 przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2424P – ul. Pocztowa i ul. Golęcińska  
m. Rokietnica
nd. link
XXXVIII/368/2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Rokietnica, rej. ul. Tęczowej, ul. Poranek i ul. Świt DZ. URZ. WOJ. 2017.4377
Ogłoszony: 12.06.2017
link
XXXVIII/369/2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rostworowo i Rokietnica dla osiedla „Zielony Lasek”     nd. link
XXXVIII/370/2017 uchylenia Uchwały Nr XLVI/396/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Karolewskiej  nd. link
XXXVIII/371/2017 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XXXVIII/372/2017 zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rokietnica nd. link
załącznik nd. link
XXXVIII/373/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.4645
Ogłoszony: 28.06.2017
link
XXXVIII/374/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027  nd. link
XXXVIII/375/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Paryska] DZ. URZ. WOJ. 2017.4378
Ogłoszony: 12.06.2017
link
XXXVIII/376/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Sasankowa] DZ. URZ. WOJ. 2017.4379
Ogłoszony: 12.06.2017
link
XXXVIII/377/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Szafirkowa] DZ. URZ. WOJ. 2017.4380
Ogłoszony: 12.06.2017
link
39. sesja - 20 czerwca 2017
XXXIX/378/2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 nd. link
XXXIX/379/2017 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016  nd. link
40. sesja - 20 czerwca 2017
XL/380/2017 uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020 nd. link
XL/381/2017 aktualizacji opisu granic jednomandatowych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Rokietnica  DZ. URZ. WOJ. 2017.4635
Ogłoszony: 28.06.2017
link
XL/382/2017 aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rokietnica  DZ. URZ. WOJ. 2017.4636
Ogłoszony: 28.06.2017
link
XL/383/2017 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4  nd. link
XL/384/2017 zmiany Uchwały Nr XLVII/411/2014 z 31 marca 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis  DZ. URZ. WOJ. 2017.5035
Ogłoszony: 10.07.2017
link
XL/385/2017 nabycia nieruchomości położonych w miejscowościach Kobylniki i Mrowino  nd. link
XL/386/2017 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 127/140 położonej w miejscowości Cerekwica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  nd. link
XL/387/2017 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 22/26 położonej w miejscowości Starzyny, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  nd. link
XL/388/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.6517
Ogłoszony: 10.10.2017 
link
XL/389/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027  nd. link
XL/390/2017 zmiany Uchwały Nr XLIX/451/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków DZ. URZ. WOJ. 2017.4637
Ogłoszony: 28.06.2017
link
XL/391/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Chabrowa] DZ. URZ. WOJ. 2017.4638
Ogłoszony: 28.06.2017
link
XL/392/2017 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Gminna] DZ. URZ. WOJ. 2017.4639
Ogłoszony: 28.06.2017
link
41. sesja - 20 lipca 2017
XLI/393/2017 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zakup specjalnego samochodu pożarniczego typu ciężkiego – terenowego wraz z wyposażeniem dla JOSP Rokietnica  nd. link
XLI/394/2017 nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krzyszkowo  nd. link
XLI/395/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.5784
Ogłoszony: 06.09.2017
link
XLI/396/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 nd. link
42. sesja - 16 sierpnia 2017
XLII/397/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok  DZ. URZ. WOJ. 2017.6522
Ogłoszony: 10.10.2017
link
43. sesja - 28 sierpnia 2017
XLIII/398/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ulicy Żurawiej  DZ. URZ. WOJ. 2017.5785
Ogłoszony: 06.09.2017 
link
rozstrzygnięcie nadzorcze DZ. URZ. WOJ. 2017.6500
Ogłoszony: 10.10.2017
link
XLIII/399/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rej. ul. Rokietnickiej, ul. Pogodnej i ul. Promyk DZ. URZ. WOJ. 2017.5786
Ogłoszony: 06.09.2017
link
XLIII/400/2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Topolowej i ul. Jesionowej DZ. URZ. WOJ. 2017.5787
Ogłoszony: 06.09.2017
link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2017.6502
Ogłoszony: 10.10.2017 
link
XLIII/401/2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, dla działek nr 91/27 i 91/28 DZ. URZ. WOJ. 2017.5788
Ogłoszony: 06.09.2017
link
XLIII/402/2017 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowo nd. link
XLIII/403/2017 zawarcia umowy dzierżawy na kolejny okres nd. link
XLIII/404/2017 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLIII/405/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.6523
Ogłoszony: 10.10.2017
link
XLIII/406/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027  nd. link
XLIII/407/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rokietnica do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nd. link
44. sesja - 2 października 2017
XLIV/408/2017 Statutu Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2017.6472
Ogłoszony: 09.10.2017
link
XLIV/409/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej DZ. URZ. WOJ. 2017.6473
Ogłoszony: 09.10.2017
link
XLIV/410/2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działki nr 172/3 i część działki nr 172/2  nd. link
XLIV/411/2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 389÷406, 407/1, 407/2, 408÷416 i część działki nr 699 nd. link
XLIV/412/2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr 696 nd. link
XLIV/413/2017 uchylenia Uchwały Nr XXI/206/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, dla działek nr 62/1, 62/2, 63/6 i 63/7 nd. link
XLIV/414/2017 ustalenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i kryteria  przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  dla których Gmina Rokietnica jest organem prowadzącym  DZ. URZ. WOJ. 2017.6474
Ogłoszony: 09.10.2017
link
XLIV/415/2017 nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Mrowino i Rokietnica  nd. link
XLIV/416/2017 zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”  nd. link
XLIV/417/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.7358
Ogłoszony: 13.11.2017
link
XLIV/418/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027  nd. link
45. sesja - 30 października 2017
XLV/419/2017 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.7359
Ogłoszony: 13.11.2017
link
XLV/420/2017 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.7510
Ogłoszony: 20.11.2017
link
XLV/421/2017 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego DZ. URZ. WOJ. 2017.7360
Ogłoszony: 13.11.2017
link
XLV/422/2017 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2017.7361
Ogłoszony: 13.11.2017
link
XLV/423/2017 porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznaniem a Gminą Rokietnica w zakresie usług edukacyjnych nd. link
XLV/424/2017 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2018 nd. link
XLV/425/2017 zaciągnięcia w roku 2018 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica” nd. link
XLV/426/2017 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLV/427/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2017.8354
Ogłoszony: 11.12.2017
link
XLV/428/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 nd. link
XLV/429/2017 wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc rekreacji zlokalizowanych na terenie Gminy DZ. URZ. WOJ. 2017.7362
Ogłoszony: 13.11.2017
link
46. sesja - 27 listopada 2017
XLVI/430/2017 ustanowienia w Gminie Rokietnica roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego nd. link
XLVI/431/2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186  DZ. URZ. WOJ. 2017.8429
Ogłoszony: 12.12.2017 
link
XLVI/432/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej i w miejscowości Rokietnica (dz. nr 170)  DZ. URZ. WOJ. 2017.8430
Ogłoszony: 12.12.2017 
link
XLVI/433/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Szkolnej i Pawłowickiej  DZ. URZ. WOJ. 2017.8431
Ogłoszony: 12.12.2017 
link
XLVI/434/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mrowinie  z siedzibą ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica,  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mrowinie  z siedzibą ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica nd. link
XLVI/435/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy  z siedzibą ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Rokietnicy nd. link
XLVI/436/2017 przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przedłożonych przez AQUANET S.A. nd. link
XLVI/437/2017 przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r., przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  nd. link
XLVI/438/2017 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XLVI/439/2017 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki nd. link
XLVI/440/2017 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 153/14 położonej w miejscowości Krzyszkowo, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
XLVI/441/2017 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok nd. link
XLVI/442/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2018.847
Ogłoszony: 23.01.2018
link
XLVI/443/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 nd. link
XLVI/444/2017 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica” nd. link
XLVI/445/2017 zmiany w składzie Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
XLVI/446/2017 rozszerzenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
XLVI/447/2017 przekazania pism według właściwości  nd. link
XLVI/448/2017 przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg nd. link
47. sesja - 5 grudnia 2017
XLVII/449/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 nd. link
XLVII/450/2017 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego
w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zakup specjalnego samochodu pożarniczego typu ciężkiego – terenowego wraz z wyposażeniem dla JOSP Rokietnica”
nd. link
48. sesja -18 grudnia 2017
XLVIII/451/2017 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 nd. link
XLVIII/452/2017 uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2018 rok DZ. URZ. WOJ. 2018.1162
Ogłoszony: 05.02.2018
link
49. sesja - 18 grudnia 2017
XLIX/453/2017 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024”
nd. link
załącznik 1 link
załącznik 2 link
załącznik 3 link
XLIX/454/2017 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2018.339
Ogłoszony: 08.01.2018
link
rozstrzygnięcie nadzorcze DZ. URZ. WOJ. 2018.1180
Ogłoszony: 05.02.2018
link
XLIX/455/2017 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi DZ. URZ. WOJ. 2018.340
Ogłoszony: 08.01.2018
link
XLIX/456/2017 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok DZ. URZ. WOJ. 2018.1177
Ogłoszony: 05.02.2018
link
XLIX/457/2017 wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego 2017 nd. link
XLIX/458/2017 aktualizacji opisu granic jednomandatowych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2018.1163
Ogłoszony: 05.02.2018
link
XLIX/459/2017 aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie
Gminy Rokietnica i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 DZ. URZ. WOJ. 2018.341
Ogłoszony: 08.01.2018
link
XLIX/460/2017 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2018 nd. link
XLIX/461/2017 rozpatrzenia skargi dotyczącej rozstrzygnięcia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota  do Zachodniej Obwodnicy Poznania nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-02-22 14:04:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-02-09 15:07:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki