☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2017

Rokietnica, dn. 01-03-2017 r.

Nr RO.524.1.2017

ZARZĄDZENIE NR 20/2017
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 1 marca 2017 rok

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 1 marca  2017 roku

Podział środków finansowych
na powierzenie realizacji zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWIAN" Mrowino

Zajęcia szkoleniowe i uczestnictwo w zawodach zawodników sekcji tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

19 000,00 zł

2

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica

13 200,00 zł

3

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "ROKTAR"

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych

8 520,00 zł

4

Fundacja Lech Poznań Football Academy

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej od 4-12 roku życia

-  zł

5

Fundacja Lech Poznań Football Academy

Turniej piłkarski - Pożegnanie wakacji

-  zł

6

Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica

Organizacja zajęć sportowych w tym m.in.. Treningów, wyjazdów na zawody dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica

42 810,00 zł

7

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica

Siatkówka - moja pasja

22 550,00 zł

8

Klub Sportowy ARKA - KIEKRZ

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla społeczności Gminy Rokietnica

17 000,00 zł

9

Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa

Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez SWAB

12 920,00 zł

10

Gminny Klub Sportowy "ROKITA" Rokietnica

Szkolenie w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

34 000,00 zł


 

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 20/2017
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert.

Oferty nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 spełniają wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

  1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami),
  2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  3. Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Oferty nr 4 i 5 nie spełniają wymogów formalnych wynikających z przepisów:

  1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami),
  2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  3. Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pod względem merytorycznym oferty nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 7/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2017 roku.

W/w oferty uzyskały odpowiednio: 98, 70, 78, 95, 60, 57, 55, 57 punktów na 100 możliwych.

Oferty nr 4 i 5 nie zostały poddane ocenie merytorycznej uzyskując negatywną opinię na etapie oceny formalnej, ponieważ nie spełniły wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie powierzenia podmiotom i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

 

 

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 marca 2017 roku >>> LINK

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
(2017-03-01)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-03-01 09:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-03-01 11:53:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364249